Informasjon og kunnskap om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Korrekt kunnskap om mormonere og Mormons bok Mormons bok vitner om Jesus Kristus og Bibelen.
Søk etter artikler
  Artikkelsamling
  Forskning på MB
  Kirken i Norge
  Linker
  Diverse
  Fra profeten
  Våre Vitnesbyrd

  TIL FORSIDEN


NYHETSBREV

Les Mormons bok

På dette nettstedet finner du omfattende informasjon om Mormons Bok og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, også kalt 'mormonere'.

Dersom du har spørsmål er du hjertelig velkommen til å ta kontakt for å få mer informasjon, enten du er personlig interessert eller skal lage en skoleoppgave om kirken.

Vitnesbyrd menn
Vitnesbyrd kvinner

| Tilbake |

Gleden ved å være kvinne

"Guds døtre vet at det er kvinners omsorgsfulle natur som kan bringe evige velsignelser, og de lever slik at de fremelsker denne guddommelige egenskapen."


M.D. Nadauld
En tale holdt av Margaret D. Nadauld, Unge kvinners generalpresident.

Det er en bemerkelsesverdig velsignelse å være en datter av Gud i vår tid. Vi har fylden av Jesu Kristi evangelium. Vi er velsignet med at prestedømmet er gjengitt til jorden. Vi blir ledet av en Guds profet som innehar alle prestedømsnøklene. Jeg elsker og har stor respekt for president Gordon B. Hinckley og alle våre brødre som bærer prestedømmet på en verdig måte.

Jeg blir inspirert av gode og rettferdige kvinners livsførsel. Fra tidens begynnelse har Herren vist dem betydelig tillit. Han har sendt oss til jorden for en tid som denne for å utføre en stor og strålende misjon. Lære og pakter sier oss: "Endog før de ble født, mottok de, sammen med mange andre, sine første leksjoner i åndenes verden og ble forberedt til å komme frem i Herrens beleilige tid for å arbeide i hans vingård med å frelse menneskenes sjeler" (L&p 138:56). For en herlig forståelse dette gir oss om vår hensikt på jorden.

Den som meget er gitt, av ham skal meget kreves. Vår himmelske Fader ber sine døtre om å vandre i dydighet, å leve rettskaffent, så vi kan oppfylle vårt livs misjon og hans hensikter. Han ønsker at vi skal lykkes, og han vil hjelpe oss når vi søker hans hjelp.

At kvinner skulle fødes på jorden som kvinner, ble bestemt lenge før vår jordiske fødsel, det samme ble de guddommelige forskjeller mellom mann og kvinne. Jeg setter pris på de klare læresetningene til Det første presidentskap og De tolvs quorum i erklæringen om familien, hvor de sier: "Kjønn er en grunnleggende del av enkeltmenneskets førjordiske, jordiske og evige identitet og hensikt."1 I denne erklæringen får vi vite at enhver pike var en kvinnelig ånd og av hunkjønn lenge før hun ble født på jorden.

Gud sendte kvinner til jorden med ekstra ferdigheter innen noen kvaliteter. I en tale til unge kvinner bemerket president Faust at kvinnelighet "er menneskehetens guddommelige pryd. Den kommer til uttrykk i deres evne til kjærlighet, deres åndelighet, sarthet, utstråling, følsomhet, kreativitet, sjarm, imøtekommenhet, mildhet, verdighet og stillferdige styrke. Den kommer forskjellig til uttrykk hos den enkelte pike og kvinne, men alle . . . er i besittelse av den. Kvinnelighet er en del av deres indre skjønnhet."2

Vårt ytre er en gjenspeiling av vårt indre. Vårt liv vil gjenspeile det vi søker. Og hvis vi av hele vårt hjerte virkelig søker å kjenne Frelseren og bli mer lik ham, vil vi bli det, for han er vår guddommelige, evige bror. Men han er mer enn det. Han er vår dyrebare Frelser, vår Forløser. Vi spør med oldtidens Alma: "Har I fått hans bilde i eders ansikter?" (Alma 5:14).

Vi kan se av deres utseende hvilke kvinner som er takknemlige for å være en Guds datter. Disse forstår sin forvaltning av kroppen sin og behandler den med verdighet. De behandler kroppen sin som de ville behandle et hellig tempel, for de forstår Herrens læresetning: "Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere?" (1. Kor. 3:16). Kvinner som elsker Gud, ville aldri misbruke eller skjemme et tempel med grafitti. De ville heller ikke slå døren på vidt gap til den hellige, innviede bygningen og invitere verden til å se den. Hvor meget helligere er ikke kroppen vår, for den ble ikke skapt av mennesket. Den ble dannet av Gud. Vi er forvaltere, voktere av den renhet den kom fra himmelen med. "Dersom noen ødelegger Guds tempel, da skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og det er dere" (1. Kor. 3:17).

Takknemlige døtre av Gud vokter sin kropp omhyggelig, for de vet at de er kilden til liv og de har aktelse for livet. De avkler ikke kroppen sin for å vinne verdens popularitet. De vandrer i sømmelighet for å oppnå sin himmelske Faders gunst, for de vet at han har dem kjær.

Vi kan se av deres holdning hvilke kvinner som er takknemlige for å være en Guds datter. De vet at kvinner gis englers oppgave, og de ønsker å gå Guds ærend og elske hans barn og betjene dem, undervise dem i frelsens evangelium, kalle dem til omvendelse, redde dem i farlige situasjoner, veilede dem i å utføre hans verk, overbringe hans budskap.3 De forstår at de kan velsigne sin Faders barn i sitt hjem og nabolag og andre steder. Kvinner som er takknemlige for å være Guds døtre, bringer hans navn ære.

Vi kan se av deres evner hvilke kvinner som er takknemlige for å være en Guds datter. De oppfyller sine guddommelige muligheter og foredler sine gudgitte gaver. Det er dyktige, sterke kvinner som er en velsignelse for familien, tjener andre og forstår at "Guds herlighet er intelligens" (L&p 93:36). Det er kvinner som aksepterer varige verdinormer for å være alt det Faderen trenger at de er. Profeten Jakob talte om noen av disse dydene da han sa at mange "har meget ømme, dydige og rene følelser for Gud, og dette finner han behag i" (Jakobs bok 2:7).

Vi kan se hvilke kvinner som er takknemlig for å være en Guds datter ved at de viser ærbødighet for det å være mor, selv om den velsignelsen har blitt holdt tilbake fra dem for en tid. I en slik situasjon kan deres rettferdige innflytelse være til velsignelse for barn som de er glad i. Deres eksempel og gode undervisning kan gjenspeile et trofast hjem og føre sannhet inn i barns hjerter som har behov for et annet vitne.

Takknemlige døtre av Gud elsker ham og lærer sine barn å elske ham betingelsesløst og uten uvilje. De er som mødrene til Helamans unge hær, som hadde så stor tro og "var blitt lært av sine mødre at hvis de ikke tvilte, ville Gud befri dem" (se Alma 56:47).

Når du ser gode og milde mødre i aksjon, ser du kvinner med stor styrke. Deres familie kan føle en kjærlig ånd og respekt og trygghet når de er sammen med henne, fordi hun søker å bli ledsaget av Den hellige ånd og veiledning fra hans Ånd. De blir velsignet på grunn av hennes visdom og gode dømmekraft. Ektemann og barn, som blir velsignet på grunn av henne, vil bidra til samfunnets stabilitet over hele verden. Takknemlige døtre av Gud lærer sannhet fra sine mødre og bestemødre og tanter. De lærer sine døtre gleden ved å skape et hjem. De søker god utdannelse for sine barn og tørster selv etter kunnskap. De hjelper sine barn å utvikle ferdigheter som de kan bruke i tjeneste for andre. De vet at den veien de har valgt, ikke er den letteste, men de vet at den så absolutt er verd deres beste anstrengelse.

De forstår hva eldste Neal A. Maxwell mente da han sa: "Vil menneskehetens historie når den blir fullt ut avdekket, skildre ekko av geværild eller lyden av vuggesang? Vil de viktigste fredsslutninger bli inngått av militært befal eller fredsskapende kvinner i hjem og nabolag? Vil det som skjedde i vugger og kjøkkener vise seg å ha større gjennomslagskraft enn det som skjedde i kongresser?"4

Guds døtre vet at det er kvinners omsorgsfulle natur som kan bringe evige velsignelser, og de lever slik at de fremelsker denne guddommelige egenskap. Vi vet med sikkerhet at når en kvinne har ærbødighet for sin rolle som mor, vil hennes barn stå opp og prise henne lykkelig (se Ordspr. 31:28).

Guds kvinner kan aldri være som verdens kvinner. Verden har nok av tøffe kvinner, vi trenger ømme kvinner. Det er nok av simple kvinner, vi trenger kvinner som er snille. Det er nok av uforskammede kvinner, vi trenger dannede kvinner. Vi har nok av berømte og rike kvinner, vi trenger flere troens kvinner. Vi har nok av grådighet, vi trenger mer godhet. Vi har nok av forfengelighet, vi trenger mer dydighet. Vi har nok av popularitet, vi trenger mer renhet.

Vi ber inderlig om at enhver ung kvinne må vokse opp og bli alt det vidunderlige hun er ment å bli. Vi ber om at hennes mor og far vil vise henne den riktige veien. Måtte Guds døtre hedre prestedømmet og støtte verdige prestedømsbærere. Måtte de forstå den store styrke de kan oppnå ved å holde fast ved de evige dyder som noen vil fnyse av i en moderne, frigjort kvinneverden.

Måtte mødre og fedre forstå hvilket stort potensial til det gode som deres døtre har i arv fra sitt himmelske hjem. Vi må styrke deres milde, omsorgsfulle natur, deres naturlige åndelighet og følsomhet og deres intelligente sinn. Gled dere over at piker er forskjellige fra gutter. Vær takknemlig for den plass de har i Guds strålende plan. Og husk alltid hva president Hinckley sa: "Etter at jorden var blitt dannet, etter at dagen var blitt skilt fra natten, etter at vannet var blitt skilt fra landet, etter at plante- og dyrelivet var blitt skapt og etter at mannen var blitt satt på jorden, ble kvinnen skapt, og først da ble verket erklært fullstendig og godt."5

Fedre, ektemenn, unge menn, måtte dere forstå alt det kvinner er og kan bli. Vær verdig til Guds hellige prestedømme som dere bærer, og hedre det prestedømmet, for det er en velsignelse for oss alle.

Søstre, uansett hvor gamle dere er, ber jeg dere forstå at dere er og må være alt det dere ble beredt til å være i de kongelige boliger i det høye av Gud selv. Må vi med takk-nemlighet bruke de uvurderlige gaver vi er gitt for å løfte menneskeheten til høyere tanker og edlere streben.

Det er min bønn, i Jesu Kristi navn, amen.

NOTER
1. Lys over Norge, jan. 1996, s. 101.
2. "Kvinnelighet--den høyeste ære", Liahona, juli 2000, s. 95.
3. Se Bruce R. McConkie: Mormon Doctrine, 2. utg. (1966), s. 35.
4. "Guds kvinner", Lys over Norge, okt. 1978, s. 17.
5. "Vårt ansvar overfor våre unge kvinner", Lys over Norge, jan. 1989, s. 88.


Ref: (30.10.01)

Utskriftsvennlig versjon Klikk for en utskriftsvennlig versjon av artikkelen!En velsignet god påske til alle!
Vi vil ønske deg en riktig god påske i det vi minnes vår Frelser Jesus Kristus i denne høytiden som markerer det store sonoffer han gjorde for menneskeheten.


Jesus Kristus - julens store midtpunkt
I desember feirer store deler av verden julehøytiden. Julen og det kristne budskap henger nøye sammen. De samme juleprinsipper er felles for de aller fleste kristne kirkesamfunn, også mormonere (medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige).


Nei takk, jeg drikker ikke - og ikke røyker jeg heller, forresten!
Medlemmer av Jesu Kristi Kirke tror at kroppen er en gave fra Gud. Denne gaven forsøker vi å ta vare på så godt vi kan.


Frelsesplanen
De fleste mennesker har fundert over meningen med livet. Hvor kommer vi fra, hvorfor er vi her på jorden, og hvor går vi etter døden? Her finner du en kort oversikt over Guds plan for deg og alle andre mennesker.


Send et julekort fra Kristus.no!
Nå kan du sende et julekort fra postkortsiden på www.kristus.no. Tjenesten er selvsagt helt gratis og en fin måte å minne venner og kjente om at du bryr deg om dem.


Kirkens statistiske rapport for 2004
Det første presidentskap utgav følgende rapport over Kirkens vekst og status pr. 31. desember 2004.


Kirken oppfordrer til generøs støtte til ofrene i Asia
Det første presidentskap i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ber sine 12 millioner medlemmer over hele verden om å være generøse i sin støtte til humanitær hjelp til katastrofeofrene i Sør-Asia.


Nytt offisielt norsk kirke-nettsted
Jesu Kristi Kirke i Norge vil snart få sitt første virkelige offisielle nettsted. Tidligere har det bare eksistert halv-offisielle løsninger. Lanseringen vil etter planen finne sted i midten av september 2003.


Berømte medlemmer av Jesu Kristi Kirke
Fra tid til annen får vi spørsmålet "finnes det noen berømte mormonere?". Her finner du et lite utvalg av medlemmer som har markert seg gjennom musikk, film, forskning, oppfinnelser og politikk.


Mormons bok på Internett - på NORSK!
Vi har den glede av å fortelle at Mormons Bok nå kan leses på Internett - på norsk! Hele boken er fullt søkbar, slik at man lett kan finne frem til relaterte skriftsteder. Her kan du følge med på hvor langt arbeidet har kommet.


Er det en synd å være rik?
Fordømmer Mormons bok rikdom? Kan det noen gang være godt i Guds øyne at èn person råder over store ressurser samtidig som en annen ikke har nok til livets opphold. Er penger i seg selv en negativ ting? (Jakobs bok, 2:12-21)


Dåp for de døde
Mange synes at 'dåp for de døde' høres rart ut fordi de ikke vet hva det innebærer. Her finner du en forklaring på hva stedfortredende dåp for avdøde slektninger dreier seg om, og hvorfor det er et viktig kristent prinsipp.

Flere artikler

Juleevangeliet, Lukas 2:1-20


Gud har fremdeles profeter på jorden!
'En bibel, en bibel! Vi har en bibel, og der kan ikke være noen annen bibel.' (2. Nephi 29:3). Hvorfor tror så mange at Gud ikke lenger taler til menneskene?


En historie om fristelse, prøvelser og motgang
"Nå forstår jeg at det Gud ser hos sine barn, er skjult for mennesker, som bare ser sine søsken fra utsiden."


Sett inn vår nyhetsticker på ditt eget nettsted
Nå kan du legge inn en nyhetsticker på ditt eget nettsted som alltid viser de siste artiklene fra SisteDagersHellige.no. Her finner du raskt ut hvordan du gjør det!


Send et postkort fra Kristus.no!
Nå kan du sende gratis postkort til venner og kjente med motiver av Jesus, blomster og andre positive bilder. Gjør noen andre glade ved å gi dem litt oppmerksomhet!


Er vi bedre enn andre...?
Religiøse mennesker kan ha en uheldig tendens til å oppfatte seg selv som bedre enn andre, bare fordi de tilhører en organisasjon som de har stor tillit til. Hvilken holdning har medlemmer av Jesu Kristi Kirke til dette?


Mormonkirken - hva er det egentlig?
Kallenavnet "mormonkirken" brukes av mange, til tross for at kirkens navn alltid har vært Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.


Jeg kjenner en mormoner...
Er du kollega, arbeidsgiver, bekjent, lærer, medelev eller nabo av et medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige? Er det noe spesielt du burde vite om?


Hva forkynner Jesu Kristi Kirke av SDH?
Kirkens lære omfatter hele Guds plan for menneskeheten. Den er derfor umulig å legge frem "på 5 minutter". Her har vi likevel forsøkt å trekke frem noen viktige punkter i det gjengitte Jesu Kristi evangelium. Hva tror egentlig 'mormonere' på?


Hva menes med 'Siste Dagers Hellige'?
Tror 'mormonere' at de er mer hellige enn andre? Svaret er et selvfølgelig nei. Hva menes da egentlig med den siste delen av kirkens navn, "siste dagers hellige"?


Søndagsmøter i Jesu Kristi Kirke
Hvordan er gudstjenesten bygd opp og hva skjer egentlig på søndagsmøtene?


Diverse artikler


Få Mormons bok gratis
Dersom du synes Mormons bok virker interessant kan vi sende den i posten eller levere den helt gratis og uforpliktende til deg!


Vår himmelske Fader har en spesiell plan
Jeg vet at din himmelske Fader har en spesiell plan for deg og din familie om å vende tilbake for å bo sammen med ham. La oss dra hjem.


TIPS EN BEKJENT
om denne artikkelen!

Ditt navn:

Din e-post:

Mottakers navn:

Mottakers e-post:

Din kommentar:Dette er ikke Kirkens offisielle nettsted, men drives av aktive medlemmer av Kirken,
med samme mål og lære som Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.
Publiseringsløsning © WebBusiness AS 1999-2007