Informasjon og kunnskap om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Korrekt kunnskap om mormonere og Mormons bok Mormons bok vitner om Jesus Kristus og Bibelen.
Søk etter artikler
  Artikkelsamling
  Forskning på MB
  Kirken i Norge
  Linker
  Diverse
  Våre Vitnesbyrd

  TIL FORSIDEN


KONTAKTSKJEMA
NYHETSBREV

Les Mormons bok

På dette nettstedet finner du omfattende informasjon om Mormons Bok og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, også kalt 'mormonere'.

Dersom du har spørsmål er du hjertelig velkommen til å ta kontakt for å få mer informasjon, enten du er personlig interessert eller skal lage en skoleoppgave om kirken.

| Tilbake |

Stor forskjell mellom barnedåp og voksendåp
Hva er dåpens betydning? Hva er Jesu Kristi Kirkes syn på barnedåp kontra voksendåp? Hvorfor ble Jesus Kristus døpt?


Dåpen mister sin symbolverdi hvis det ikke skjer ved nedsenkning
Da Jesus levde på jorden ble han selv døpt av døperen Johannes. Han underviste selv at ingen kan komme til Faderen uten gjennom vann og ild. Vannet er dåpen og ilden er den Hellige Ånds gave.

Hva er dåpens betydning?

Ordet dåp kommer av det greske ordet "baptismos" som betyr "nedsenkning i vann". Jesus selv ble døpt i elven Jordan der det var mye vann. Dåpen symboliserer følgende:

  1. Du viser for Gud at du har akseptert Jesus Kristus som din Frelser.
  2. Du forteller Gud og dine medmennesker at du har angret og vendt ryggen til dine tidligere feilgrep (synder) og lover å gjøre ditt beste for ikke å falle i synd igjen (omvendelse).
  3. Når du blir nedsenket med hele kroppen under vannet blir dine gamle synder vasket bort.
  4. Når du står opp av vannet står du opp til et bevisst valgt liv med Gud som en Kristi etterfølger.
  5. Som nydøpt har du fått tilgivelse for alle dine synder og fremstår inntil du feiler igjen i et øyeblikks fullkommenhet og renhet. Det er en usedvanlig og vakker opplevelse.


Dåpen symboliserer også Jesu død og oppstandelse. Vi kan si at dåpsfonten (som alltid skal plasseres under bakkenivået) symboliserer selve graven. Når man blir nedsenket i vannet symboliserer dette døden, og når man stiger opp av vannet har man oppstått til et nytt liv i Kristus.

Etter dåpen vil man bli gitt den Hellige Ånds gave ved håndspåleggelse av en prestedømsbærer. Deretter følger et liv der man av egen vilje har valgt å følge Jesus Kristus og leve i tråd med Hans evangelium og Guds plan for menneskene. Den Hellige Ånds gave vil i stor grad hjelpe den døpte til å gjøre rette og kloke valg i livet, men vi har fremdeles vår handlefrihet og vårt kjød er fremdeles svakt. Å bli døpt i seg selv betyr altså ikke at man aldri vil gjøre uheldige valg eller at man ikke vil synde igjen.

Her kommer Kristi forsoning inn. Våre feil og mangler blir oss tilgitt dersom vi stadig omvender oss og prøver å forbedre oss med Herrens hjelp. Så lenge vi holder oss verdige og gjør vårt beste er alle som har mottatt den Hellige Ånds gave blitt lovet å kunne ha Åndens konstante veiledning - dersom man vil lytte til Åndens hvisken.

"Husk at etterat I er forsonet med Gud, er det bare i og ved Guds nåde I blir frelst." (2. Nephi 10:4)


Hvorfor er ikke barnedåp en sann kristen dåp?

  1. Dåpen er full av symbolikk. Det at hele kroppen skal dykkes under vann symboliserer at "syndene vaskes bort". I Jesu Kristi Kirke må man dukkes under vannet på nytt dersom f.eks. en arm stikker opp av vannet under nedsenkningen. Alle kroppsdeler skal være under vann. Barnedåp benytter seg av tre håndfuller vann på barnets hode, og mangler dermed denne viktige symbolikken.

  2. Dåpen viser at man ved sin handlefrihet selv har valgt å komme til Gud som en angrende synder, og at man selv velger å leve etter Jesu Kristi evangelium. Små barn har ingen mulighet til å ta et slikt valg. Når de først er døpt som babyer blir de heller ikke døpt på nytt som voksne. De fratas dermed retten og muligheten til å gjennom dåpen forplikte seg overfor Gud, seg selv og sine medmennesker til å leve et kristent liv. Kirkesamfunn som praktiserer barnedåp tilbyr gjerne en konfirmasjon for de døpte når de kommer i tenårene. Konfirmasjonen er ment som en "bekreftelse" av dåpen (på engelsk betyr ordet "confimation" rett og slett "bekreftelse"). En slik bekreftelse kan likevel aldri erstatte den opprinnelige kristne dåp, ettersom barnet selv aldri var en bevisst deltaker i dåpshandlingen.

  3. Små barn trenger ikke å omvende seg fra synd. Jesus sa selv om barna: "La de små barn komme til meg ... for slike hører Guds rike til". Omvendelse fra synd og tilgivelse av synd står sentralt i dåpens betydning. Et lite barn kan ikke synde og kan heller ikke omvende seg. Et lite barn trenger derfor heller ikke tilgivelse. De "hører Guds rike til" inntil de blir store nok til å stå til ansvar for sine handlinger. Jesu Kristi Kirkes første profet i vår tid, Joseph Smith, fikk gjennom åpenbaring vite at ansvarsalderen er 8 år, og at ingen skulle døpes før de har nådd denne alderen.

Vi vet at det i dag er mange foreldre i lutherske og katolske kirkesamfunn som fører sine små barn til dåpen i god tro om at de gjør det rette. De tar ansvar for sine barn og oppdrar dem i den kristne tradisjon etter beste evne. Dette er prisverdig og gjort i beste mening fra foreldrenes side. Samtidig vitner det også om mangel på kunnskap om hva den kristne dåp egentlig innebærer og om hva Jesus Kristus og hans apostler lærte om dåpen. Det er ikke foreldrene som synder, men snarere dem som forkynner en slik lære som om den var Kristi lære. Selv prestene som utfører barnedåp erkjenner at det ikke var slik dåpen ble utført på Jesu tid, og at den ikke er "riktig" i forhold til det Bibelen lærer.

Mormons Bok inneholder klare ord om fenomenet "barnedåp". Årsaken til at dette i det hele tatt var et tema i Mormons Bok er at det over 400 år etter Jesu død var en gruppe kristne som begynte å døpe sine barn blant det nephitiske folk. Det er meget interessant å merke seg at dette er det samme tidspunktet da kristne i Europa begynte denne praksisen!

Profeten Mormon skrev en irettesettelse til disse kristne og kalte det hele en "stor feiltagelse" og at Herren kom til verden for å kalle syndere til omvendelse - ikke de rettferdige:

"Deres små barn trenger hverken omvendelse eller dåp. Se, dåp er til omvendelse for å oppfylle budenen om syndsforlatelse. Men små barn lever i Kristus fra verdens begynnelse av. ...For hvor mange små barn er ikke døde uten dåp! Derfor, hvis små barn ikke kunne bli frelst uten dåp, må disse ha gått til et evig helvete. Se, jeg sier deg at den som tror at små barn behøver dåp er i bitterhets galde og syndens bånd, for han har hverken tro, håp eller kjærlighet. ...For det er fryktelig ugudelig å tro at Gud frelser et barn fordi det er døpt mens et annet må omkomme fordi det ikke er døpt. Ve dem som forvender Herrens veier på denne måten. Se, jeg taler med frimodighet, for jeg har myndighet fra Gud. ...Og den som sier at små barn behøver dåp, fornekter Kristi barmhjertighet og tilsidesetter hans forsoning og hans forløsnings kraft. ...For se alle små barn er levende i Kristus." (utdrag fra Moroni 8:8-22)

Disse versene er i seg selv et levende bevis på hvor nødvendig det er med en Guds profet på jorden til enhver tid, en som kan si "Så sier Herren!" og som kan oppklare uenighet og forvirring blant menneskene om hva som er Guds vilje.


Hvorfor ble Jesus døpt?

Jesus blir døptJesus måtte også bli døpt, selv om han er den eneste som har levd et fullkomment liv på jorden. Han ble døpt av døperen Johannes i elven Jordan, der det var dypt nok vann til å utføre en dåp. Profeten Nephi kommenterer dette slik:

"Og nå, hvis Guds Lam som er hellig skulle behøve dåp i vann for å fullkomme all rettferdighet, hvor meget mer skulle da ikke vi som er syndige trenge til dåp i vann!" (2. Nephi 31:5)

Nephi taler mye om betydningen av dennen hendelsen - om hvorfor det var nødvendig at til og med Guds Sønn - som var uten synd - måtte døpes:

"Og nå vil jeg spørre eder, mine elskede brødre, hvordan Guds Lam kunne fullkomme all rettferdighet ved å bli døpt i vann?

Vet I ikke at han var hellig? Men skjønt han er hellig, viser han for menneskenes barn at han i kjødet ydmyket seg for Faderen, og vitnet for Faderen at han ville være lydig mot ham i å holde hans bud.

Etterat han var døpt med vann dalte den Hellige Ånd ned over ham i en dues skikkelse.

Dette viser menneskenes barn hvor rett stien er og hvor trang porten er som de skal gå igjennom, for han har satt dem et eksempel." (2. Nephi, 32:6-9).OBS! På dette nettstedet finner du også en egen artikkel som omhandler hva som er forskjellen på å bli døpt i Jesu Kristi Kirke og i andre kirkesamfunn.

Ref: FHR (02.01.02)

Utskriftsvennlig versjon Klikk for en utskriftsvennlig versjon av artikkelen!Hvorfor finnes det mormonere?
Hvorfor er Jesu Kristi Kirke den viktigste religiøse organisasjon på jorden i dag? Hva var årsaken til at Jesu Kristi evangelium måtte gis tilbake til jorden, og at kirken måtte bygges opp fra bunnen av?


Hvorfor finnes det mormonere, del 2.

Flere artikler

Hva er forskjellen på å bli døpt i Jesu Kristi Kirke og i andre kirkesamfunn?
De fleste kirkesamfunn som bekjenner seg til Kristus utfører en eller annen form for dåp. Er de ulike dåpsmåtene like gode i Guds øyne, eller er det noen forskjell? Hva med prestedømmet og myndighet til å handle i Jesu navn?


TIPS EN BEKJENT
om denne artikkelen!

Ditt navn:

Din e-post:

Mottakers navn:

Mottakers e-post:

Din kommentar:Dette er ikke Kirkens offisielle nettsted. SisteDagersHellige.no eies og drives av firmaet ABC-nett med samme
mål og lære som Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Ansvarlig redaktør: Finn H. Røed
Programvare og design © WebBusiness AS 1999-2004