Informasjon og kunnskap om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Korrekt kunnskap om mormonere og Mormons bok Mormons bok vitner om Jesus Kristus og Bibelen.
Søk etter artikler
  Artikkelsamling
  Forskning på MB
  Kirken i Norge
  Linker
  Diverse
  Våre Vitnesbyrd

  TIL FORSIDEN


NYHETSBREV

Les Mormons bok

På dette nettstedet finner du omfattende informasjon om Mormons Bok og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, også kalt 'mormonere'.

Dersom du har spørsmål er du hjertelig velkommen til å ta kontakt for å få mer informasjon, enten du er personlig interessert eller skal lage en skoleoppgave om kirken.

Vitnesbyrd menn
Vitnesbyrd kvinner

| Tilbake |

Hva sier Mormons Bok om tro og gjerninger?

Forholdet mellom tro og gjerninger står sentralt i all kristen lære. Fører en sann tro på Jesus Kristus til at menneskene gjør gode gjerninger, eller er det å bekjenne Jesus som sin frelser uten at troen bærer synlig frukt nok til å oppnå frelse?


Bibelen forteller mye om forholdet mellom tro og gjerninger. Likevel viser det seg at vi mennesker tolker disse viktige prinsippene ganske forskjellig - kanskje fordi vi ofte har en tendens til å "skape Gud i vårt bilde" i stedet for å huske at det er Gud som har skapt oss. Dersom vi innerst inne ikke ønsker å kjenne sannheten men foretrekker å lete etter skriftsteder som støtter våre private syn kan vi fort gå oss vill "på fremmede veier" (se 1. Nephi 8:32).


Paulus og Jakob
Bibelen kan ved første øyekast tolkes i mange forskjellige retninger dersom man trekker ut enkelte vers eller avsnitt som omhandler tro og gjerninger. Jakobs brev er et godt eksempel på dette. Jakob, som var Jesu bror, var opptatt av troens resultater. Han hadde sterke meninger om at en tro på Gud som ikke førte til gode gjerninger var en død tro som ikke hadde noen verdi. "Kan vel troen frelse noen?", spurte Jakob. Som kontrast til dette kan vi lese apostelen Paulus' tanker omkring tro og gjerninger da han forklarer for lovbundne jøder og skriftlærde mennesker at det nytter lite å følge budene til punkt og prikke. "Loven døde med Kristus", sier Paulus, i det han henvender seg til jødene og deres Moselov. Paulus trekker dette langt ut til den motsatte yttergrensen i forhold til det Jakob gjorde, og sier at gjerninger ikke har verdi. Det er troen som frelser, og bare den!

Hver for seg virker disse inspirerte menns uttalelser motstridende, men sett i sammenheng gir de begge en klar fornemmelse om at det som betyr noe er en sann tro, en tro som bærer frukt. Det er ikke gjerninger som gjøres "for å oppnå belønning" som frelser, men de gjerninger som gjøres av kjærlighet. Både apostelen Paulus og profeten Moroni i Mormons Bok uttalte med stor kraft at "dere er ingenting hvis dere ikke har kjærlighet". Moroni og Paulus ble begge inspirert av den sanne Gud da de skrev:

"Kjærligheten er langmodig og vennlig, den misunner ikke, hoverer ikke, søker ikke sitt eget, blir ikke lett forbitret, tenker ikke ondt og gleder seg ikke over urettferdighet, men gleder seg over sannheten, utholder alt, tror alt, håper alt og tåler alt."
(Moronis bok 7:45)


Med en slik kjærlighet kan man vel ikke unngå å ha lyst til å gjøre godt mot andre - altså gode gjerninger? Med en sann tro på Kristus, og et oppriktig ønske om å følge Kristus, vil troen bære frukter i form av gode gjerninger.

Mormons Bok har viktige lærdommer som utfyller, bekrefter og utdyper det vi finner i Bibelen om dette emnet.


Skriftsteder om gjerninger:
"Husk derfor, o menneske, at du blir dømt etter dine gjerninger."
(1. Nephi 10:20)

"Hvis de derfor skulle dø i sin ugudelighet, måtte de også bli forkastet med hensyn til de åndelige ting som henhører til rettferdighet. Derfor må de føres fram for Gud for å bli dømt etter sine gjerninger, og hvis deres gjerninger har vært urene, må de være urene, og hvis de er urene, kan de ikke bo i Guds rike, i så fall måtte Guds rike være urent også." (1. Nephi 15:33)

"Si til de rettferdige at det skal gå dem vel, for de skal spise sine gjerningers frukt."
(2. Nephi 13:10)Skriftsteder om tro:
"For vi arbeider flittig med å skrive, for å overbevise våre barn og våre brødre til å tro på Kristus og bli forsonet med Gud, for vi vet at det er ved nåde vi blir frelst, når vi har gjort alt det vi kan." (2. Nephi 25:23)

"Og nå sier jeg eder at den rette vei er å tro på Kristus og ikke fornekte ham. Kristus er Israels Hellige, derfor må I bøye eder ned for ham og tilbe ham av hele eders hjerte, sinn og styrke, og av hele eders sjel, og hvis I gjør dette skal I på ingen måte bli forkastet." (2. Nephi 25:29)

"Bli forsonet med [Gud] ved hans enbårne Sønns, Kristi forsoning, og I skal få en oppstandelse ifølge oppstandelsens kraft som er i Kristus og bli framstillet for Gud som Kristi førstegrøde, fordi I har tro og har fått et godt håp om herlighet i ham."
(Jakob 4:11)


Troen på Jesus Kristus, på at han var Guds Sønn og at hans død var et stedfortredende offer for alle mennesker, er sentralt i kristen tro. Å anta at en slik tro ikke skal bære frukter virker merkelig for dem som leser mer enn bare løsrevne vers og utdrag. Dersom man legger sammen Bibelens og Mormons Boks ord om emnet finnes det ikke lenger noen tvil. En sann tro gir både lyst og plikt til å gjøre det som er rett. Selv apostelen Paulus forstod at troen ikke gjorde ham fullkommen. Han opplevde selv hvordan det var å bli revet mellom "åndens vilje" og "kjødets vilje" som så lett lot seg friste. Ånden var villig men det naturlige mennesket er og blir en fiende av Gud.


Jesus gjorde selv gode gjerninger
Da Jesus Kristus ble en bærer av alle menneskers synder som ville ta imot hans gave, viste han det største eksempel på hva gjerninger er. Han er i sannhet vårt beste eksempel. Da den skjebnesvangre dagen nærmet seg krøp selv Jesus sammen i bønn til Faderen og ba om å få slippe det han hadde sagt seg villig til å utføre.

Likevel flyktet ikke Jesus, men lot seg føre til korset, "som et Lam til slaktebenken", slik det står skrevet. Hans viljestyrke hadde overvunnet lysten til å velge bort sine forpliktelser mot Gud og alle mennesker, og gjennom bønnen ble han trolig også gitt den ekstra styrken han trengte for å gjennomføre sin store offergjerning. Hans "tro" var så sterk at han overvant sin vel berettigede frykt og han gjorde en større gjerning enn noe menneske noensinne har gjort: Han befridde verden fra syndens bånd, vel vitende om at ingen mennesker noensinne kunne komme tilbake til Gud uten hans forløsende offer, fordi alle mennesker har syndet. La oss lese hva skriften sier:

"Hvis I altså har søkt å gjøre ondt i eders prøvetid, blir I funnet urene for Guds domstol, og intet urent kan bo hos Gud, derfor må I vises bort for evig." (1. Nephi 10:21)

"Jeg fryder meg i min Jesus, for han har forløst min sjel fra helvete." (2. Nephi 33:6)


Jesus Kristus er vårt eksempel. Det er ikke nok bare å erkjenne at Gud lever og at Jesus Kristus er Hans Sønn. Vi må også tro på det Jesus har fortalt oss. I sin tid på jorden ga han oss en rekke lignelser som alle illustrerer hvordan en sann troende burde leve.


Kan vi bli fullkomne?
I dette jordelivet kan vi aldri oppnå fullkommenhet. Da hadde denne prøvestand ikke vært nødvendig. En av de viktigste prøvelser vi har er kanskje å erkjenne vår utilstrekkelighet og vår totale avhengighet av Kristi forsoning. Uten hans død kunne vi ikke få evig liv i Faderens nærhet. "Ingen kan komme til Faderen uten ved ham", uansett hvor gode eller tilsynelatende perfekte de virker. Alle har syndet, og alle må i ydmykhet bøye sine knær og innrømme at de trenger hjelp og tilgivelse fra den Allmektige Gud, - ja, fra den Gud som er vår Skaper, Frelser og Dommer, som handler på vegne av Gud Faderen, alle tings opphavsmann.


Hvordan få tilgivelse?
"Intet urent kan komme inn i Guds rike". Dette er et stort dilemma når man tar i betraktning at ingen mennesker er rene - eller uten synd og feilgrep, enten det gjelder store eller små ting. Den som i oppriktig tro og omvendelse ber Faderen om tilgivelse i Jesu Kristi navn vil motta den renselse som gjør at den evige lov om at syndere ikke kan komme tilbake til Gud blir tilsidesatt. Jesu offer vil forsone oss med Gud - vi vil bli renset - og mottatt i hans rike som om vi var uten skyld, ja, uten synd.

"Derfor er han førstegrøden for Gud, ettersom han skal gå i forbønn for alle mennesker, og de som tror på ham skal bli frelst." (2. Nephi 2:9)

En tro uten gjerninger er i sannhet en død tro, men enhver som virkelig tror på både Kristi guddommelighet og på hans lære "skal ikke gå fortapt men ha evig liv". (Joh. 3:16).


Ref: FHR (11.05.01)

Utskriftsvennlig versjon Klikk for en utskriftsvennlig versjon av artikkelen!Abort og det ufødte liv
Abort er et vanskelig spørsmål som opptar mange. Jesu Kristi Kirke har et standpunkt mot selvbestemt abort. Samtidig finnes det unntak fra regelen.


Guddommen
Hva lærer Jesu Kristi Kirke av SDH om guddommen. Hvilket forhold har vi til statskirkens lære om treenigheten? Er Faderen og Sønnen adskilte personer? Hva med den Hellige Ånd?


Prestedømmet
I Jesu Kristi Kirke snakkes det ofte om 'prestedømmets makt og myndighet'. Dette har avgjørende betydning for kirkens eksistens. Her finner du oversikt over alle de ulike prestedømsembeder med tilhørende oppgaver.


Adam og Eva
Jesu Kristi Kirke forkynner at Adam og Eva var de første av Guds åndebarn som ble født på jorden.


Du trenger kunnskap for å bli frelst
Hvor viktig er kunnskap? Trenger vi kunnskap, undervisning, forståelse og lærdom for å bli frelst i Guds rike?


Hva ble jorden skapt av? Er all materie evig? Er ånd materie?
"Den materie og de stoffer som denne jord ble dannet av", sa Eldste Orson Pratt, "er like evige som de stoffer som den strålende Herrens person består av".


Fullstendig omvendelse bringer lykke
Din lykke nå og for evig er betinget av din grad av omvendelse og den forvandling den forårsaker i deg. (En tale av Eldste Richard G. Scott i de tolv apostlers quorum).


Må vi leve ut våre lyster?
Vi har alle ulike handicap i mer eller mindre synlige former. De fleste fysiske eller psykiske handicap kan man lære seg å leve med på en imponerende måte. Dette gjelder også seksuelt avvikende følelser.


De 13 trosartiklene i Jesu Kristi Kirke
Kirkens trosartikler ble skrevet av profeten Joseph Smith i 1838 og gir en generell innføring i kirkens lære.


Sex før ekteskapet
Jesu Kristi Kirke har i motsetning til enkelte andre kristne trossamfunn ikke tilpasset seg verdens syn på seksualmoral. Gjennom kyskhetsloven har vi en god forståelse av hva skaperkraften er, og hvor viktig det er å ikke misbruke denne gaven.


Tiendeloven
Tiende er en gammel lov som vi kan lese om helt tilbake i gammeltestamentlig tid. Hva er det som får mange medlemmer av Jesu Kristi Kirke til å gi 10% av sine inntekter til kirken i en verden som er så opptatt av penger og verdens rikdom?


Frafallet og gjenopprettelsen av Jesu Kristi Kirke ble forutsagt
Det ble forutsagt i Bibelen at det skulle finne sted et frafall fra den sanne religion som Kristus forkynte. Opp gjennom historien har i tillegg store ledere uttalt at en slik gjenopprettelse måtte skje fordi sannheten ikke lenger fantes på jorden.


En apostels vitnesbyrd om Mormons bok
Når du leser Mormons bok, bør du konsentrere deg om hovedpersonen i boken ­ fra første til siste kapittel ­ Herren Jesus Kristus.

Flere artikler

Hvorfor Mormons Bok?
Mormons Bok er en sluttsten i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Dersom boken er sann, da var Joseph Smith en sann Guds profet. Dersom Joseph Smith var en Guds profet, da er Jesu Kristi Kirke virkelig Herrens verk på jorden i de siste dager.


Bibelens syn på åpenbaring i vår tid
Hva mente egentlig apostelen Johannes da han i sin profetiske åpenbaring skrev en avsluttende advarsel om ikke å legge til eller trekke fra? Mente han at Gud aldri ville tale til oss igjen? Svaret er et entydig nei.


Særtrekk ved Jesu Kristi Kirke av SDH (mormonere)
Mange lurer på hva som skiller kirkens lære fra andre kristne trosretninger. Her finner du en oversikt over åtte viktige forskjeller og særtrekk i den såkalte "mormonkirken", samt linker til andre relevante artikler.


Handlefrihet - menneskets frihet til å velge sin egen vei
Alle mennesker er gitt frihet til å velge mellom godt og vondt. Den hellige Ånd er en veileder og trøster som hjelper oss til å skille mellom gode og dårlige valg når vår menneskelige visdom ikke strekker til.


Til døden skiller dere?
Ekteskapet kan vare evig. Du, din kjære og dine barn kan være sammen som en familie også etter dette liv. Denne vakre delen av frelsesplanen gjør familielivet og ekteskapet til sentrale deler av vår tro.


Flere alternativer enn 'himmel og helvete'
Det finnes ikke bare enten gode eller onde mennesker. Det vil være ulike grader av herlighet og frelse i det neste liv. Paulus sammenlignet oppstandelsen med glansen av solen, månen og stjernene. I Guds hus er det mange rom.


Hva er egentlig meningen med livet?
Hvor kommer du fra - og hva gjør du her på jorden? I denne artikkelen finner du svar på disse evige spørsmålene.


Hva er egentlig meningen med livet, del 2
Her finner du svar på det store spørsmålet "Hvorfor er vi her på jorden?".


Skriftsteder til trøst og veiledning
Bibelen og Mormons bok er fulle av vers og historier som gir både trøst, mening og veiledning i hverdagen. Her finner du et lite utvalg av undertegnedes favorittvers fra Mormons bok.


Bibelen og Mormons bok er begge Guds ord
Vi tror at Bibelen er Guds ord, og at dens mange skrifter tilsammen danner et sterkt vitne om Jesus Kristus, verdens Frelser. Vi tror også at Mormons Bok er Guds ord på lik linje med Bibelen.


Kyskhetsloven og bruk av skaperkraften


Hva betyr Jesus Kristus for oss?
Jesus Kristus og hans rolle som frelser er både det grunnleggende og det totalt sentrale i vår tro.


På den rette og smale sti
Noen lurer på hva som vil skje hvis man dør uten å ha hatt tid til å gjøre alt det man ønsket som en god kristen. Hvor mye kreves det egentlig av oss? Kan du bli frelst i Guds rike selv om du ikke er 'god nok'?


Mormons bok oppklarer misforståelser om Jesu Kristi forsoning og Adams fall
Det virker selvmotsigende at nettopp Jesu forsoning som er så viktig for vår frelse er den minst forståtte læren i den kristne verden. Misforståelsene, forvirringen og læremotsetningene omkring betydningen av Jesu forsoning og av Adams fall er enorme.


TIPS EN BEKJENT
om denne artikkelen!

Ditt navn:

Din e-post:

Mottakers navn:

Mottakers e-post:

Din kommentar:Dette er ikke Kirkens offisielle nettsted, men drives av aktive medlemmer av Kirken,
med samme mål og lære som Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.
Publiseringsløsning © WebBusiness AS 1999-2007