Informasjon og kunnskap om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Korrekt kunnskap om mormonere og Mormons bok Mormons bok vitner om Jesus Kristus og Bibelen.
Søk etter artikler
  Artikkelsamling
  Forskning på MB
  Kirken i Norge
  Linker
  Diverse
  Våre Vitnesbyrd

  TIL FORSIDEN


NYHETSBREV

Les Mormons bok

På dette nettstedet finner du omfattende informasjon om Mormons Bok og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, også kalt 'mormonere'.

Dersom du har spørsmål er du hjertelig velkommen til å ta kontakt for å få mer informasjon, enten du er personlig interessert eller skal lage en skoleoppgave om kirken.

Vitnesbyrd menn
Vitnesbyrd kvinner

| Tilbake |

Sex før ekteskapet

Jesu Kristi Kirke har i motsetning til enkelte andre kristne trossamfunn ikke tilpasset seg verdens syn på seksualmoral. Gjennom kyskhetsloven har vi en god forståelse av hva skaperkraften er, og hvor viktig det er å ikke misbruke denne gaven.


Ekteskapet er gitt oss av Gud
Hvordan kan man forklare at en ugift person som ligger med en annen rammes av budet "Du skal ikke drive hor"? Kan man drive hor hvis man ikke er gift? Ordet "kyskhet" er i ferd med å bli et gammeldags ord i vårt samfunn og seksualmoral er ikke lenger et interessant diskusjonstema for mange.

Kyskhetsloven slår fast at seksuell aktivitet utenom ekteskapet ikke er av det gode, men et misbruk av skaperkraften. Dette kan høres både rart og utrivelig ut for mange i dagens samfunn, men Guds veier er som kjent ikke alltid i samsvar med menneskets ønsker og dømmekraft.

Seksualdriften, eller skaperkraften, er en gave fra Gud.
Den har to hovedformål:
1) Vi kan bringe barn til jorden. 2) Ektefeller føres nærmere hverandre.

Vår mulighet til å skape barn viser at vi har en del av guds arv i oss. Gud kan skape, og vi har blitt vist tillit til å ha en liten del av Guds skaperkraft her på jorden. Med denne kraften kan vi gi Guds åndelige sønner og døtre et legeme. Dette er en fantastisk ting. Denne kraften skal man ikke bruke for å dekke sitt begjær eller sin kjødelige lyst med noen man ikke har inngått forpliktende (ekteskapelige) bånd med. Den er vakker og skulle ikke misbrukes.

Skaperkraften er hellig, og bruken av den er begrenset til å virke innenfor gitte rammer - innenfor ekteskapets rammer. Ekteskapet er den eneste samlivsform som gjør to mennesker i stand til å forplikte seg til å være hverandre trofaste. Det er ikke bare snakk om et muntlig løfte, men en skriftlig kontrakt som inngås mellom dem. Jesu Kristi Kirke lærer at ekteskapet er et prinsipp som er innstiftet av Gud og erkjenner samtidig at samboerskap eller andre utenom-ekteskapelige samværsformer ikke er fullverdige eller tilrådelige samlivsformer.

Velsignelsene
Som de fleste har opplevd så kan det være vanskelig å kontrollere seksuelle følelser og tanker. Dette gjør seg ikke minst gjeldende i tenårene. Det er likevel fullt mulig å holde kyskhetsloven, og jeg vil påstå at de som klarer å kontrollere sine lyster på en fornuftig måte vil sitte igjen med mer selvrespekt, åndelighet og klarsyn enn de som ikke klarer det. Dette gjelder også dem som først lærer om dette i voksen alder: Dersom de klarer å endre sin holdning og oppførsel vil de føle seg styrket og opplyst på en helt spesiell måte. Guds Ånd vil slippe til på en måte som ikke tidligere var mulig.

Konsekvensene av overtredelse
Det er av stor betydning at våre barn og ungdom tidlig lærer hva denne sterke delen av følelseslivet deres er ment å være sett i lys av Guds plan for oss. Skaperkraften er ikke noe man slenger rundt seg - eller misbruker - det er noe vakkert, noe positivt, ja, en guddommelig gave. Dessverre blir denne gaven ofte kraftig misbrukt i dagens samfunn... noe man ser resultater av over alt: Utroskap og oppløste hjem, ødelagt selvfølelse, uønskede barn, mangel på vilje til forpliktelse, et fravær av Guds Ånds påvirkning, mistenksomhet, skyldfølelse, mangel på selvkontroll, aborter... listen er lang.

Ekteskapet
Man kan trygt si at det er en del av meningen med livet å gifte seg og, hvis det er mulig, å få barn (eventuelt adoptere). Allerede i første Mosebok kan vi lese at "det er ikke godt for mennesket å være alene". Det sies også at mannen og kvinnen skal være "ett". Samtidig vet man at enkelte ikke passer til å gifte seg - og at det kan være mange grunner til dette.

Dersom man lar være å gifte seg av egoistiske grunner (spare penger, vil ikke forplikte seg, vil være fri og frank, vil satse på karriere i stedet for å bruke tid på ektefelle og familie e.l.) - da tror jeg man neppe er i stand til å oppfylle Guds plan for ens liv på jorden. Jeg tror ekteskapet er gitt oss av Gud, og prinsippet ekteskap er noe jeg setter stor pris på. Det finnes ingen andre organisasjonsformer enn ekteskapet som i så stor grad vil lære oss prinsipper som er av evig verdi. Dette gjelder områder som tålmodighet, barmhjertighet, kjærlighet, omsorg, forståelse, rettferdighet, ydmykhet, lydighet, trofasthet, ansvarlighet, omtenksomhet, offervilje, forpliktelse og uselviskhet. Ekteskapet er i sannhet et gudgitt prinsipp!

Det kan som sagt være mange grunner til at noen ikke gifter seg, og bare Gud og vi selv kjenner våre hjerter og motiver. Dersom en person med god grunn ikke kan inngå ekteskap så kan man likevel ha et godt liv, også i kirken. Man kan f.eks. bruke ekstra tid på å bygge opp Guds rike og være til velsignelse for sin familie og andre medmennesker. Men, det å danne en familie er gudgitt, og er en gave som enhver som er i stand til det bør ta i mot.

Jeg tror de som har vært direkte forhindret fra å finne en evig ledsager mens de var på jorden vil få flere muligheter. Guds plan er rettferdig. De som ikke har hatt muligheten til å finne seg en ektefelle å dele hverken jordelivet eller evigheten med i løpet av dette livet vil få denne muligheten når tiden er inne.

Jesu Kristi Kirke forkynner at ekteskapet og familien kan vare evig, og ikke bare for dette livet. Vi er det eneste kirkesamfunnet som forkynner denne lære, selv om mange mennesker instinktivt vet at dette prinsippet er riktig. Medlemmer av kirken kan besegles til hverandre for all evighet i Herrens hellige templer som i dag finnes over hele verden. Dette er en sentral del av frelsesplanen.

Ref: FHR (30.11.01)

Utskriftsvennlig versjon Klikk for en utskriftsvennlig versjon av artikkelen!Abort og det ufødte liv
Abort er et vanskelig spørsmål som opptar mange. Jesu Kristi Kirke har et standpunkt mot selvbestemt abort. Samtidig finnes det unntak fra regelen.


Guddommen
Hva lærer Jesu Kristi Kirke av SDH om guddommen. Hvilket forhold har vi til statskirkens lære om treenigheten? Er Faderen og Sønnen adskilte personer? Hva med den Hellige Ånd?


Prestedømmet
I Jesu Kristi Kirke snakkes det ofte om 'prestedømmets makt og myndighet'. Dette har avgjørende betydning for kirkens eksistens. Her finner du oversikt over alle de ulike prestedømsembeder med tilhørende oppgaver.


Adam og Eva
Jesu Kristi Kirke forkynner at Adam og Eva var de første av Guds åndebarn som ble født på jorden.


Du trenger kunnskap for å bli frelst
Hvor viktig er kunnskap? Trenger vi kunnskap, undervisning, forståelse og lærdom for å bli frelst i Guds rike?


Hva ble jorden skapt av? Er all materie evig? Er ånd materie?
"Den materie og de stoffer som denne jord ble dannet av", sa Eldste Orson Pratt, "er like evige som de stoffer som den strålende Herrens person består av".


Fullstendig omvendelse bringer lykke
Din lykke nå og for evig er betinget av din grad av omvendelse og den forvandling den forårsaker i deg. (En tale av Eldste Richard G. Scott i de tolv apostlers quorum).


Må vi leve ut våre lyster?
Vi har alle ulike handicap i mer eller mindre synlige former. De fleste fysiske eller psykiske handicap kan man lære seg å leve med på en imponerende måte. Dette gjelder også seksuelt avvikende følelser.


De 13 trosartiklene i Jesu Kristi Kirke
Kirkens trosartikler ble skrevet av profeten Joseph Smith i 1838 og gir en generell innføring i kirkens lære.


Tiendeloven
Tiende er en gammel lov som vi kan lese om helt tilbake i gammeltestamentlig tid. Hva er det som får mange medlemmer av Jesu Kristi Kirke til å gi 10% av sine inntekter til kirken i en verden som er så opptatt av penger og verdens rikdom?


Frafallet og gjenopprettelsen av Jesu Kristi Kirke ble forutsagt
Det ble forutsagt i Bibelen at det skulle finne sted et frafall fra den sanne religion som Kristus forkynte. Opp gjennom historien har i tillegg store ledere uttalt at en slik gjenopprettelse måtte skje fordi sannheten ikke lenger fantes på jorden.


En apostels vitnesbyrd om Mormons bok
Når du leser Mormons bok, bør du konsentrere deg om hovedpersonen i boken ­ fra første til siste kapittel ­ Herren Jesus Kristus.


Hva sier Mormons Bok om tro og gjerninger?
Forholdet mellom tro og gjerninger står sentralt i all kristen lære. Fører en sann tro på Jesus Kristus til at menneskene gjør gode gjerninger, eller er det å bekjenne Jesus som sin frelser uten at troen bærer synlig frukt nok til å oppnå frelse?

Flere artikler

Hvorfor Mormons Bok?
Mormons Bok er en sluttsten i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Dersom boken er sann, da var Joseph Smith en sann Guds profet. Dersom Joseph Smith var en Guds profet, da er Jesu Kristi Kirke virkelig Herrens verk på jorden i de siste dager.


Bibelens syn på åpenbaring i vår tid
Hva mente egentlig apostelen Johannes da han i sin profetiske åpenbaring skrev en avsluttende advarsel om ikke å legge til eller trekke fra? Mente han at Gud aldri ville tale til oss igjen? Svaret er et entydig nei.


Særtrekk ved Jesu Kristi Kirke av SDH (mormonere)
Mange lurer på hva som skiller kirkens lære fra andre kristne trosretninger. Her finner du en oversikt over åtte viktige forskjeller og særtrekk i den såkalte "mormonkirken", samt linker til andre relevante artikler.


Handlefrihet - menneskets frihet til å velge sin egen vei
Alle mennesker er gitt frihet til å velge mellom godt og vondt. Den hellige Ånd er en veileder og trøster som hjelper oss til å skille mellom gode og dårlige valg når vår menneskelige visdom ikke strekker til.


Til døden skiller dere?
Ekteskapet kan vare evig. Du, din kjære og dine barn kan være sammen som en familie også etter dette liv. Denne vakre delen av frelsesplanen gjør familielivet og ekteskapet til sentrale deler av vår tro.


Flere alternativer enn 'himmel og helvete'
Det finnes ikke bare enten gode eller onde mennesker. Det vil være ulike grader av herlighet og frelse i det neste liv. Paulus sammenlignet oppstandelsen med glansen av solen, månen og stjernene. I Guds hus er det mange rom.


Hva er egentlig meningen med livet?
Hvor kommer du fra - og hva gjør du her på jorden? I denne artikkelen finner du svar på disse evige spørsmålene.


Hva er egentlig meningen med livet, del 2
Her finner du svar på det store spørsmålet "Hvorfor er vi her på jorden?".


Skriftsteder til trøst og veiledning
Bibelen og Mormons bok er fulle av vers og historier som gir både trøst, mening og veiledning i hverdagen. Her finner du et lite utvalg av undertegnedes favorittvers fra Mormons bok.


Bibelen og Mormons bok er begge Guds ord
Vi tror at Bibelen er Guds ord, og at dens mange skrifter tilsammen danner et sterkt vitne om Jesus Kristus, verdens Frelser. Vi tror også at Mormons Bok er Guds ord på lik linje med Bibelen.


Kyskhetsloven og bruk av skaperkraften


Hva betyr Jesus Kristus for oss?
Jesus Kristus og hans rolle som frelser er både det grunnleggende og det totalt sentrale i vår tro.


På den rette og smale sti
Noen lurer på hva som vil skje hvis man dør uten å ha hatt tid til å gjøre alt det man ønsket som en god kristen. Hvor mye kreves det egentlig av oss? Kan du bli frelst i Guds rike selv om du ikke er 'god nok'?


Mormons bok oppklarer misforståelser om Jesu Kristi forsoning og Adams fall
Det virker selvmotsigende at nettopp Jesu forsoning som er så viktig for vår frelse er den minst forståtte læren i den kristne verden. Misforståelsene, forvirringen og læremotsetningene omkring betydningen av Jesu forsoning og av Adams fall er enorme.


TIPS EN BEKJENT
om denne artikkelen!

Ditt navn:

Din e-post:

Mottakers navn:

Mottakers e-post:

Din kommentar:Dette er ikke Kirkens offisielle nettsted, men drives av aktive medlemmer av Kirken,
med samme mål og lære som Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.
Publiseringsløsning © WebBusiness AS 1999-2007