Informasjon og kunnskap om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Korrekt kunnskap om mormonere og Mormons bok Mormons bok vitner om Jesus Kristus og Bibelen.
Søk etter artikler
  Artikkelsamling
  Forskning på MB
  Kirken i Norge
  Linker
  Diverse
  Våre Vitnesbyrd

  TIL FORSIDEN


NYHETSBREV

Les Mormons bok

På dette nettstedet finner du omfattende informasjon om Mormons Bok og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, også kalt 'mormonere'.

Dersom du har spørsmål er du hjertelig velkommen til å ta kontakt for å få mer informasjon, enten du er personlig interessert eller skal lage en skoleoppgave om kirken.

Vitnesbyrd menn
Vitnesbyrd kvinner

| Tilbake |

Fullstendig omvendelse bringer lykke


Richard G. Scott

Din lykke nå og for evig er betinget av din grad av omvendelse og den forvandling den forårsaker i deg. (En tale av Eldste Richard G. Scott i de tolv apostlers quorum).

Vi har alle lagt merke til hvordan noen mennesker alltid gjør det rette mens de går gjennom livet. De virker lykkelige, ja, til og med begeistret over livet. Når de må ta vanskelige valg, ser det ut til at de uten unntak treffer riktige valg, selv om det fantes fristende alternativer. Vi vet at de er utsatt for fristelse, men de synes ikke å legge merke til dem. Likeledes har vi lagt merke til hvordan andre ikke er så tapre når det gjelder de avgjørelser de tar. Når de sterkt føler Åndens tilstedeværelse, bestemmer de seg for å gjøre det bedre, forandre retning i livet og kvitte seg med nedbrytende vaner. De er svært oppriktige i sin beslutning om å forandre seg, og likevel faller de snart tilbake og gjør akkurat det de hadde bestemt seg for å slutte med.

Hva er det som gjør disse to gruppene forskjellige? Hvordan kan vi konsekvent treffe riktige valg? Skriftene gir oss innsikt. Tenk på den entusiastiske, fremfarende Peter. I tre år hadde han virket som apostel ved Mesterens side og sett mirakler bli utført og hørt forvandlende læresetninger og personlige forklaringer av lignelser. Sammen med Jakob og Johannes opplevde Peter Jesu Kristi strålende forklarelse med ledsagende besøk av Moses og Elijah (1). Tross alt dette kunne Frelseren se at Peter fremdeles manglet standhaftighet. Mesteren kjente ham meget godt, slik han kjenner oss alle. I Bibelen leser vi:

"Simon, Simon! Se, Satan krevde å få dere . . . Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gangomvenderdeg, så styrk dine brødre. Men Peter sa til ham: Herre, med deg er jeg rede til å gå både i fengsel og i død." (2)

Dette var ganske sikkert ikke tomme ord fra Peters side. Han mente oppriktig det han sa, men opptrådte annerledes.

Senere på Oljeberget profeterte Jesus for sine disipler: "Dere skal alle ta anstøt, for det er skrevet: Jeg vil slå hyrden, og fårene skal spredes." Igjen svarte Peter: "Om så alle tar anstøt, vil ikke jeg gjøre det!" Så profeterte Mesteren nøkternt: "Sannelig sier jeg deg: I dag, i denne natt, før hanen galer to ganger, skal du fornekte meg tre ganger." Peter svarte enda sterkere på dette: "Om jeg så må dø med deg, skal jeg så visst ikke fornekte deg." (3)

Jeg synes at noen av de mest gripende vers i Skriftene beskriver det som så fant sted. Det er en alvorlig påminnelse for oss alle om at å vite hva som er riktig å gjøre, selv det å ha et sterkt ønske om å gjøre det rette, ikke er nok. Det er ofte svært vanskelig virkelig å gjøre det vi så godt vet vi skulle gjøre.

"En tjenestepike fikk se [Peter] . . . og sa: Også denne var med ham! Men han nektet og sa: Jeg kjenner ham ikke, kvinne! . . . En annen fikk se ham og sa: Du er også en av dem. Men Peter sa: Menneske, jeg er ikke det! . . . en annen . . . forsikret: Sannelig, også denne var med ham! . . . Men Peter sa: Menneske, jeg skjønner ikke hva du snakker om! Og straks, mens han ennå talte, gol hanen. Og Herren vendte seg og så på Peter. Da kom Peter Herrens ord i hu, . . . Og han gikk ut og gråt bittert." (4)

Hvor smertefull denne bekreftelsen av profetien enn må ha vært for Peter, begynte hans liv å forandres for alltid. Han ble den urokkelige, bunnsolide tjeneren som var nødvendig for Faderens plan etter Frelserens korsfestelse og oppstandelse. Disse gripende versene viser også hvor høyt Frelseren elsket Peter. Selv om Han sto ansikt til ansikt med den overveldende utfordringen å gi sitt liv, og med hele byrden av det som skulle finne sted på sine skuldre, vendte han seg og så på Peter. En Lærers kjærlighet ble formidlet til en kjær elev og ga mot og forståelse i nødens stund.

Deretter reiste Peter seg til sitt kalls fulle høyde. Han underviste med kraft og et urokkelig vitnesbyrd til tross for trusler, fengsling og slag. Han ble i sannhet omvendt.

Noen ganger brukes ordet omvendt for å beskrive en oppriktig person som bestemmer seg for å bli døpt. Men riktig brukt betyr omvendelse langt mer enn det, for en ny konvertitt så vel som for en som har vært medlem lenge. Med karakteristisk doktrinær klarhet og nøyaktighet forklarte president Marion G. Romney omvendelse:

"Omvende betyr å gå over fra en tros- eller handlingskurs til en annen. Omvendelse er en åndelig eller moralsk forandring. Å være omvendt innebærer ikke bare at man mentalt godtar Jesus og hans læresetninger, men også at man har en motiverende tro på ham og hans evangelium, en tro som forårsaker en forvandling, en virkelig forandring i ens forståelse av livets mening og i vedkommendes troskap mot Gud - i interesser, tanker og gjerninger. Hos en som virkelig er fullstendig omvendt, er det som strider mot Jesu Kristi evangelium, faktisk dødd ut. Det er derfor erstattet med kjærlighet til Gud, med en fast og styrende beslutning om å holde hans bud."

For å være omvendt må vi huske å anvende flittig nøkkelordene "kjærlighet til Gud, med en fast og styrende beslutning om å holde hans bud". Din lykke nå og for evig er betinget av din grad av omvendelse og den forvandling den forårsaker i deg. Hvordan kan du så bli virkelig omvendt? President Romney beskriver trinnene du må følge:

"Medlemskap i Kirken og omvendelse er ikke nødvendigvis synonyme begreper. Å være omvendt og ha et vitnesbyrd er heller ikke nødvendigvis det samme. Et vitnesbyrd kommer når Den hellige ånd vitner om sannheten for den oppriktig søkende. Et kraftig vitnesbyrd levendegjør troen. Det vil si at det fører til omvendelse og lydighet mot budene. Omvendelse er frukten av eller belønningen for anger og lydighet." (5)

For å si det enkelt er sann omvendelse frukten av tro, anger og vedvarende lydighet. Tro kommer ved å høre Guds ord (6) og reagere positivt. Fra Den hellige ånd vil du motta bekreftelse på det du godtar på grunnlag av tro ved villig å gjøre det (7). Du blir ledet til å omvende deg fra feil som er et resultat av noe galt du har gjort, eller noe riktig du ikke har gjort. Derfor vil din evne tilkonsekvent åadlydestyrkes. Denne syklusen avtro, anger og konsekvent lydighet vil føre deg til større omvendelse med tilhørende velsignelser. Sann omvendelse styrker din evne til å gjøre det du vet du skulle gjøre, når du skulle gjøre det, uansett omstendigheter.

Lignelsen om såmannen som Jesus fortalte, blir i alminnelighet regnet for å beskrive hvordan Herrens ord blir mottatt av forskjellige personer når det blir forkynt. Tenk et øyeblikk over hvordan den samme lignelsen kan angå deg i forskjellige omstendigheter i livet, når du står overfor utfordringer eller kommer under sterk innflytelse. Ordet, eller Frelserens læresetninger, kan komme til deg på mange måter: når du ser på andre, eller gjennom egen bønn eller studium av Skriftene, eller gjennom Den hellige ånds veiledning. Mens jeg gjentar den forklaringen Jesus ga sine disipler på lignelsen om såmannen, kan du mentalt granske deg selv. Se om du har perioder da riktige læresetninger ikke finner passende betingelser for at du vil motta dem, og de lovede frukter i form av lykke, fred og fremgang derfor går tapt.

"Såmannen sår ordet. [Når] de ved veien . . . har hørt det, kommer straks Satan og tar bort ordet som er sådd i dem."

Kunne dette skje deg, i uriktige omgivelser, med feil venner?

"[Noe] på steingrunn. Det er de som straks tar imot ordet med glede når de får høre det. De har ingen rot i seg og holder bare ut en tid. Når det kommer . . . forfølgelse . . ., faller de straks fra."

Har du noen gang vært i en situasjon da noen foreslo noe upassende og du ikke gjorde noe for å motsette deg det?

"[Noe] ble sådd blant torner. Det er de som hører ordet, men verdens bekymringer . . . og lyst til andre ting kommer inn og kveler ordet, så det blir uten frukt."

Har du opplevd å ønske noe så sårt at du rettferdiggjorde et unntak fra dine normer?

"[Noe] ble sådd i den gode jord: de som hører ordet og tar imot det og bærer frukt: noen tretti foll, noen seksti foll, noen hundre foll." (8)

Jeg vet at det er slik du ønsker ditt liv skal være. Hvor fullstendig du villig aksepterer Frelserens læresetninger, avgjør hvor mye frukt, i form av velsignelser, du kommer til å høste. Denne lignelsen illustrerer at din villighet til å rette deg etter det du vet du skulle gjøre, og unnlater å bruke bortforklaringer for å gjøre noe annet, vil bestemme hvor virkelig omvendt du er - og derfor i hvor stor grad Herren kan velsigne deg.

Sann omvendelse fører til varig lykke som kan nytes selv når verden er i opprør og de fleste er alt annet enn lykkelige. Mormons bok forteller om en gruppe personer som var i vanskeligheter: "De fastet og ba ofte og ble sterkere og sterkere i sin ydmykhet og fastere og fastere i troen på Kristus, og den fylte deres sjel med glede og trøst, så deres hjerter ble renset og helliget, og denne helligelse kom på grunn av deres hjerters hengivenhet til Gud." (9)

President Hinckley har erklært at det er den virkelige omvendelse som gir utslaget. (10)

For å motta velsignelsene som er lovet for sann omvendelse, må du gjøre de forandringer du vet er nødvendig i ditt liv. Frelseren sa: "Vil I ikke nå vende tilbake til meg, angre eders synder og omvende eder, så jeg kan helbrede eder? . . . hvis I vil komme til meg, skal I få evig liv." (11)

Jeg bærer vitnesbyrd om at når du ber om veiledning, vil Den hellige ånd hjelpe til med å peke ut de personlige forandringene du må gjøre for å omvende deg fullstendig. Herren kan så velsigne deg i rikere grad. Din tro på ham vil styrkes, din evne til å omvende deg vil øke, og din evne til konsekvent å adlyde vil forsterkes. Han elsker deg. Når du gjør ditt beste, vil han hjelpe deg. I Jesu Kristi navn, amen.


NOTER
1. Se Matteus 17:3, 1. Kongebok 17:1, L&p 110:13.
2. Lukas 22:31-32, uthevelse tilføyd.
3. Se Markus 14:27, 29-31.
4. Lukas 22:56-62.
5. I Conference Report , områdekonferanse i Guatemala, 1977, s. 8-9.
6. Se Romerbrevet 10:17, Joseph F. Smith:Læresetninger i evangeliet, s. 91.
7. Se Ether 12:6.
8. Markus 4:14-20.
9. Helaman 3:35.
10. Seminar for regionalrepresentanter 6. apr. 1984, sitert i W. Mack Lawrence: "Omvendelse og forpliktelse", Lys over Norge, juli 1996, s. 75.
11. 3. Nephi 9:13-14.


Ref: Richard G. Scott (20.04.02)

Utskriftsvennlig versjon Klikk for en utskriftsvennlig versjon av artikkelen!Abort og det ufødte liv
Abort er et vanskelig spørsmål som opptar mange. Jesu Kristi Kirke har et standpunkt mot selvbestemt abort. Samtidig finnes det unntak fra regelen.


Guddommen
Hva lærer Jesu Kristi Kirke av SDH om guddommen. Hvilket forhold har vi til statskirkens lære om treenigheten? Er Faderen og Sønnen adskilte personer? Hva med den Hellige Ånd?


Prestedømmet
I Jesu Kristi Kirke snakkes det ofte om 'prestedømmets makt og myndighet'. Dette har avgjørende betydning for kirkens eksistens. Her finner du oversikt over alle de ulike prestedømsembeder med tilhørende oppgaver.


Adam og Eva
Jesu Kristi Kirke forkynner at Adam og Eva var de første av Guds åndebarn som ble født på jorden.


Du trenger kunnskap for å bli frelst
Hvor viktig er kunnskap? Trenger vi kunnskap, undervisning, forståelse og lærdom for å bli frelst i Guds rike?


Hva ble jorden skapt av? Er all materie evig? Er ånd materie?
"Den materie og de stoffer som denne jord ble dannet av", sa Eldste Orson Pratt, "er like evige som de stoffer som den strålende Herrens person består av".


Må vi leve ut våre lyster?
Vi har alle ulike handicap i mer eller mindre synlige former. De fleste fysiske eller psykiske handicap kan man lære seg å leve med på en imponerende måte. Dette gjelder også seksuelt avvikende følelser.


De 13 trosartiklene i Jesu Kristi Kirke
Kirkens trosartikler ble skrevet av profeten Joseph Smith i 1838 og gir en generell innføring i kirkens lære.


Sex før ekteskapet
Jesu Kristi Kirke har i motsetning til enkelte andre kristne trossamfunn ikke tilpasset seg verdens syn på seksualmoral. Gjennom kyskhetsloven har vi en god forståelse av hva skaperkraften er, og hvor viktig det er å ikke misbruke denne gaven.


Tiendeloven
Tiende er en gammel lov som vi kan lese om helt tilbake i gammeltestamentlig tid. Hva er det som får mange medlemmer av Jesu Kristi Kirke til å gi 10% av sine inntekter til kirken i en verden som er så opptatt av penger og verdens rikdom?


Frafallet og gjenopprettelsen av Jesu Kristi Kirke ble forutsagt
Det ble forutsagt i Bibelen at det skulle finne sted et frafall fra den sanne religion som Kristus forkynte. Opp gjennom historien har i tillegg store ledere uttalt at en slik gjenopprettelse måtte skje fordi sannheten ikke lenger fantes på jorden.


En apostels vitnesbyrd om Mormons bok
Når du leser Mormons bok, bør du konsentrere deg om hovedpersonen i boken ­ fra første til siste kapittel ­ Herren Jesus Kristus.


Hva sier Mormons Bok om tro og gjerninger?
Forholdet mellom tro og gjerninger står sentralt i all kristen lære. Fører en sann tro på Jesus Kristus til at menneskene gjør gode gjerninger, eller er det å bekjenne Jesus som sin frelser uten at troen bærer synlig frukt nok til å oppnå frelse?

Flere artikler

Hvorfor Mormons Bok?
Mormons Bok er en sluttsten i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Dersom boken er sann, da var Joseph Smith en sann Guds profet. Dersom Joseph Smith var en Guds profet, da er Jesu Kristi Kirke virkelig Herrens verk på jorden i de siste dager.


Bibelens syn på åpenbaring i vår tid
Hva mente egentlig apostelen Johannes da han i sin profetiske åpenbaring skrev en avsluttende advarsel om ikke å legge til eller trekke fra? Mente han at Gud aldri ville tale til oss igjen? Svaret er et entydig nei.


Særtrekk ved Jesu Kristi Kirke av SDH (mormonere)
Mange lurer på hva som skiller kirkens lære fra andre kristne trosretninger. Her finner du en oversikt over åtte viktige forskjeller og særtrekk i den såkalte "mormonkirken", samt linker til andre relevante artikler.


Handlefrihet - menneskets frihet til å velge sin egen vei
Alle mennesker er gitt frihet til å velge mellom godt og vondt. Den hellige Ånd er en veileder og trøster som hjelper oss til å skille mellom gode og dårlige valg når vår menneskelige visdom ikke strekker til.


Til døden skiller dere?
Ekteskapet kan vare evig. Du, din kjære og dine barn kan være sammen som en familie også etter dette liv. Denne vakre delen av frelsesplanen gjør familielivet og ekteskapet til sentrale deler av vår tro.


Flere alternativer enn 'himmel og helvete'
Det finnes ikke bare enten gode eller onde mennesker. Det vil være ulike grader av herlighet og frelse i det neste liv. Paulus sammenlignet oppstandelsen med glansen av solen, månen og stjernene. I Guds hus er det mange rom.


Hva er egentlig meningen med livet?
Hvor kommer du fra - og hva gjør du her på jorden? I denne artikkelen finner du svar på disse evige spørsmålene.


Hva er egentlig meningen med livet, del 2
Her finner du svar på det store spørsmålet "Hvorfor er vi her på jorden?".


Skriftsteder til trøst og veiledning
Bibelen og Mormons bok er fulle av vers og historier som gir både trøst, mening og veiledning i hverdagen. Her finner du et lite utvalg av undertegnedes favorittvers fra Mormons bok.


Bibelen og Mormons bok er begge Guds ord
Vi tror at Bibelen er Guds ord, og at dens mange skrifter tilsammen danner et sterkt vitne om Jesus Kristus, verdens Frelser. Vi tror også at Mormons Bok er Guds ord på lik linje med Bibelen.


Kyskhetsloven og bruk av skaperkraften


Hva betyr Jesus Kristus for oss?
Jesus Kristus og hans rolle som frelser er både det grunnleggende og det totalt sentrale i vår tro.


På den rette og smale sti
Noen lurer på hva som vil skje hvis man dør uten å ha hatt tid til å gjøre alt det man ønsket som en god kristen. Hvor mye kreves det egentlig av oss? Kan du bli frelst i Guds rike selv om du ikke er 'god nok'?


Mormons bok oppklarer misforståelser om Jesu Kristi forsoning og Adams fall
Det virker selvmotsigende at nettopp Jesu forsoning som er så viktig for vår frelse er den minst forståtte læren i den kristne verden. Misforståelsene, forvirringen og læremotsetningene omkring betydningen av Jesu forsoning og av Adams fall er enorme.


TIPS EN BEKJENT
om denne artikkelen!

Ditt navn:

Din e-post:

Mottakers navn:

Mottakers e-post:

Din kommentar:Dette er ikke Kirkens offisielle nettsted, men drives av aktive medlemmer av Kirken,
med samme mål og lære som Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.
Publiseringsløsning © WebBusiness AS 1999-2007