Informasjon og kunnskap om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Korrekt kunnskap om mormonere og Mormons bok Mormons bok vitner om Jesus Kristus og Bibelen.
Søk etter artikler
  Artikkelsamling
  Forskning på MB
  Kirken i Norge
  Linker
  Diverse
  Våre Vitnesbyrd

  TIL FORSIDEN


NYHETSBREV

Les Mormons bok

På dette nettstedet finner du omfattende informasjon om Mormons Bok og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, også kalt 'mormonere'.

Dersom du har spørsmål er du hjertelig velkommen til å ta kontakt for å få mer informasjon, enten du er personlig interessert eller skal lage en skoleoppgave om kirken.

Vitnesbyrd menn
Vitnesbyrd kvinner

| Tilbake |

Skriftsteder til trøst og veiledning

Bibelen og Mormons bok er fulle av vers og historier som gir både trøst, mening og veiledning i hverdagen. Her finner du et lite utvalg av undertegnedes favorittvers fra Mormons bok.


MOTGANG OG FRISTELSE

 • O, hadde du lyttet til mine bud - da hadde din fred vært som en elv og din rettferdighet som havets bølger. (1. Nephi 20:18)

 • Vend eder bort fra eders synder, rist hans lenker av som vil binde eder fast, kom til den Gud som er eders frelses klippe. (2. Nephi 9:45)

 • Hvis menneskenes barn holder Guds befalinger, nærer og styrker han dem og tilveiebringer midler hvorved de kan utføre det han har befalt dem. (1. Nephi 17:3)

 • Hvorfor skulle jeg gi etter for fristelser, så den onde får plass i
  mitt hjerte for å ødelegge min fred og plage min sjel? (2. Nephi 4:27)

 • Ikke hver som sier til meg: Herre, Herre, skal komme inn i himmelens rike, men den som gjør min Faders vilje som er i himmelen. (3. Nephi 14:21)

 • Og se til at alt dette gjøres i visdom og orden, for det forlanges ikke at en mann skal løpe hurtigere enn han har styrke til. Men likevel er det nødvendig å være flittig for å vinne belønningen. Derfor må alt skje i orden. (Mosiah 4:27)

 • Og hva skal I håpe på? Se, jeg sier eder at I skal håpe ved Kristi forsoning og hans oppstandelses kraft på å bli oppreist til evig liv som følge av eders tro på ham, i overensstemmelse med hans løfte. (Mosiah 7:41)


  KOM TIL KRISTUS

 • Ja, sannelig sier jeg eder, hvis I vil komme til meg skal I få evig liv. Se, min barmhjertighets arm er utrakt mot eder, og den som vil komme vil jeg motta, og velsignet er de som kommer til meg. (3. Nephi 9:14)

 • Ja, kom til Kristus og bli fullkomne i ham og fornekt eder all ugudelighet, og hvis I fornekter eder all ugudelighet og elsker Gud av hele eders makt, sinn og styrke, da er hans nåde tilstrekkelig for eder, så I ved den kan bli fullkomne i Kristus, og hvis I ved Guds nåde er fullkomne i Kristus, kan I på ingen måte fornekte Guds kraft. (Moroni 10:32)

 • Videre sier jeg eder at der ikke skal gis noe annet navn, heller ikke noen annen vei eller måte hvorved frelse kan komme til menneskenes barn, uten i og ved den allmektige Herre Kristi navn. (Mosiah 3:17)

 • Han er verdens lys og liv, ja, et lys som er evig og aldri fordunkles, ja, et evig liv så det ikke kan være noen død mer. (Mosiah 16:9)

 • Min sønn, vær trofast i Kristus, og måtte ikke det jeg har skrevet bedrøve deg så det knuger deg ned til døden, men måtte Kristus løfte deg opp og måtte hans lidelser og død, at han viste våre fedre sitt legeme, og hans barmhjertighet og langmodighet og håpet om hans herlighet, og om evig liv alltid hvile i ditt sinn. (Moroni 9:25)

 • Se hen til Gud med standhaftighet og be til ham med stor tro, og han vil trøste eder i eders lidelser. (Jakob 3:1)

 • Og nå vil jeg gjerne anbefale eder å søke denne Jesus som profetene og apostlene har skrevet om, så den nåde som er i Gud Fader og i den Herre Jesus Kristus og den Hellige Ånd som bærer vitnesbyrd om dem må være med eder for alltid. (Ether 12:41)


  DET FINNES EN UTVEI

 • Jeg vil gå og gjøre det som Herren har befalt, for jeg vet at Herren ikke gir menneskenes barn noen befaling uten at han åpner en utvei for dem, så de kan utføre det han befaler dem. (1. Nephi 3:7) • Ref: FHR (17.10.02)

  Utskriftsvennlig versjon Klikk for en utskriftsvennlig versjon av artikkelen!  Abort og det ufødte liv
  Abort er et vanskelig spørsmål som opptar mange. Jesu Kristi Kirke har et standpunkt mot selvbestemt abort. Samtidig finnes det unntak fra regelen.


  Guddommen
  Hva lærer Jesu Kristi Kirke av SDH om guddommen. Hvilket forhold har vi til statskirkens lære om treenigheten? Er Faderen og Sønnen adskilte personer? Hva med den Hellige Ånd?


  Prestedømmet
  I Jesu Kristi Kirke snakkes det ofte om 'prestedømmets makt og myndighet'. Dette har avgjørende betydning for kirkens eksistens. Her finner du oversikt over alle de ulike prestedømsembeder med tilhørende oppgaver.


  Adam og Eva
  Jesu Kristi Kirke forkynner at Adam og Eva var de første av Guds åndebarn som ble født på jorden.


  Du trenger kunnskap for å bli frelst
  Hvor viktig er kunnskap? Trenger vi kunnskap, undervisning, forståelse og lærdom for å bli frelst i Guds rike?


  Hva ble jorden skapt av? Er all materie evig? Er ånd materie?
  "Den materie og de stoffer som denne jord ble dannet av", sa Eldste Orson Pratt, "er like evige som de stoffer som den strålende Herrens person består av".


  Fullstendig omvendelse bringer lykke
  Din lykke nå og for evig er betinget av din grad av omvendelse og den forvandling den forårsaker i deg. (En tale av Eldste Richard G. Scott i de tolv apostlers quorum).


  Må vi leve ut våre lyster?
  Vi har alle ulike handicap i mer eller mindre synlige former. De fleste fysiske eller psykiske handicap kan man lære seg å leve med på en imponerende måte. Dette gjelder også seksuelt avvikende følelser.


  De 13 trosartiklene i Jesu Kristi Kirke
  Kirkens trosartikler ble skrevet av profeten Joseph Smith i 1838 og gir en generell innføring i kirkens lære.


  Sex før ekteskapet
  Jesu Kristi Kirke har i motsetning til enkelte andre kristne trossamfunn ikke tilpasset seg verdens syn på seksualmoral. Gjennom kyskhetsloven har vi en god forståelse av hva skaperkraften er, og hvor viktig det er å ikke misbruke denne gaven.


  Tiendeloven
  Tiende er en gammel lov som vi kan lese om helt tilbake i gammeltestamentlig tid. Hva er det som får mange medlemmer av Jesu Kristi Kirke til å gi 10% av sine inntekter til kirken i en verden som er så opptatt av penger og verdens rikdom?


  Frafallet og gjenopprettelsen av Jesu Kristi Kirke ble forutsagt
  Det ble forutsagt i Bibelen at det skulle finne sted et frafall fra den sanne religion som Kristus forkynte. Opp gjennom historien har i tillegg store ledere uttalt at en slik gjenopprettelse måtte skje fordi sannheten ikke lenger fantes på jorden.


  En apostels vitnesbyrd om Mormons bok
  Når du leser Mormons bok, bør du konsentrere deg om hovedpersonen i boken ­ fra første til siste kapittel ­ Herren Jesus Kristus.


  Hva sier Mormons Bok om tro og gjerninger?
  Forholdet mellom tro og gjerninger står sentralt i all kristen lære. Fører en sann tro på Jesus Kristus til at menneskene gjør gode gjerninger, eller er det å bekjenne Jesus som sin frelser uten at troen bærer synlig frukt nok til å oppnå frelse?

  Flere artikler

  Hvorfor Mormons Bok?
  Mormons Bok er en sluttsten i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Dersom boken er sann, da var Joseph Smith en sann Guds profet. Dersom Joseph Smith var en Guds profet, da er Jesu Kristi Kirke virkelig Herrens verk på jorden i de siste dager.


  Bibelens syn på åpenbaring i vår tid
  Hva mente egentlig apostelen Johannes da han i sin profetiske åpenbaring skrev en avsluttende advarsel om ikke å legge til eller trekke fra? Mente han at Gud aldri ville tale til oss igjen? Svaret er et entydig nei.


  Særtrekk ved Jesu Kristi Kirke av SDH (mormonere)
  Mange lurer på hva som skiller kirkens lære fra andre kristne trosretninger. Her finner du en oversikt over åtte viktige forskjeller og særtrekk i den såkalte "mormonkirken", samt linker til andre relevante artikler.


  Handlefrihet - menneskets frihet til å velge sin egen vei
  Alle mennesker er gitt frihet til å velge mellom godt og vondt. Den hellige Ånd er en veileder og trøster som hjelper oss til å skille mellom gode og dårlige valg når vår menneskelige visdom ikke strekker til.


  Til døden skiller dere?
  Ekteskapet kan vare evig. Du, din kjære og dine barn kan være sammen som en familie også etter dette liv. Denne vakre delen av frelsesplanen gjør familielivet og ekteskapet til sentrale deler av vår tro.


  Flere alternativer enn 'himmel og helvete'
  Det finnes ikke bare enten gode eller onde mennesker. Det vil være ulike grader av herlighet og frelse i det neste liv. Paulus sammenlignet oppstandelsen med glansen av solen, månen og stjernene. I Guds hus er det mange rom.


  Hva er egentlig meningen med livet?
  Hvor kommer du fra - og hva gjør du her på jorden? I denne artikkelen finner du svar på disse evige spørsmålene.


  Hva er egentlig meningen med livet, del 2
  Her finner du svar på det store spørsmålet "Hvorfor er vi her på jorden?".


  Bibelen og Mormons bok er begge Guds ord
  Vi tror at Bibelen er Guds ord, og at dens mange skrifter tilsammen danner et sterkt vitne om Jesus Kristus, verdens Frelser. Vi tror også at Mormons Bok er Guds ord på lik linje med Bibelen.


  Kyskhetsloven og bruk av skaperkraften


  Hva betyr Jesus Kristus for oss?
  Jesus Kristus og hans rolle som frelser er både det grunnleggende og det totalt sentrale i vår tro.


  På den rette og smale sti
  Noen lurer på hva som vil skje hvis man dør uten å ha hatt tid til å gjøre alt det man ønsket som en god kristen. Hvor mye kreves det egentlig av oss? Kan du bli frelst i Guds rike selv om du ikke er 'god nok'?


  Mormons bok oppklarer misforståelser om Jesu Kristi forsoning og Adams fall
  Det virker selvmotsigende at nettopp Jesu forsoning som er så viktig for vår frelse er den minst forståtte læren i den kristne verden. Misforståelsene, forvirringen og læremotsetningene omkring betydningen av Jesu forsoning og av Adams fall er enorme.


  TIPS EN BEKJENT
  om denne artikkelen!

  Ditt navn:

  Din e-post:

  Mottakers navn:

  Mottakers e-post:

  Din kommentar:  Dette er ikke Kirkens offisielle nettsted, men drives av aktive medlemmer av Kirken,
  med samme mål og lære som Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.
  Publiseringsløsning © WebBusiness AS 1999-2007