Informasjon og kunnskap om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Korrekt kunnskap om mormonere og Mormons bok Mormons bok vitner om Jesus Kristus og Bibelen.
Søk etter artikler
  Artikkelsamling
  Forskning på MB
  Kirken i Norge
  Linker
  Diverse
  Våre Vitnesbyrd

  TIL FORSIDEN


NYHETSBREV

Les Mormons bok

På dette nettstedet finner du omfattende informasjon om Mormons Bok og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, også kalt 'mormonere'.

Dersom du har spørsmål er du hjertelig velkommen til å ta kontakt for å få mer informasjon, enten du er personlig interessert eller skal lage en skoleoppgave om kirken.

Vitnesbyrd menn
Vitnesbyrd kvinner

| Tilbake |

Hva er egentlig meningen med livet?

Hvor kommer du fra - og hva gjør du her på jorden? I denne artikkelen finner du svar på disse evige spørsmålene.


Livet ditt begynte ikke i mors liv eller da du ble født på jorden. Før dette levde du i en åndelig tilstand i Guds nærhet. I det førjordiske liv hadde vi en meningsfull hverdag. Vi hadde våre personligheter, med både styrker og svakheter. Vi hadde sosiale forhold og venner. Vi var med andre ord i stor grad oss selv. Livet var likevel på mange måter annerledes enn det vi opplever her på jorden. En av de store forskjellene i forhold til nå, var at vi ikke hadde en kropp. Som ånder var vi ikke preget av kroppens mange utfordringer når det gjelder f.eks. sykdom, sanser, lyster, sult, hormoner, kjemi og alderdom. En annen stor forskjell var at vi i motsetning til nå levde i samme sfære som Gud, vår Fader. I vårt jordeliv er minnene om vårt førjordiske liv tilslørt, fordi vår tid her har en helt spesiell hensikt.

Vår himmelske Fader var den direkte skaper (far) til alle menneskets ånder. Etter en udefinert lang tid i denne ånde-tilstanden kom vi til et punkt der vår utvikling ikke kunne gå videre uten at det skjedde en forandring med nye utfordringer. Vi ble presentert for en plan (Frelsesplanen) som blant annet innebar at vi skulle få oppleve ting som gikk langt utover det vi inntil da hadde kjennskap til. Guds åndebarn skulle fødes på jorden med et legeme, men måtte ikke tvinges til å velge det rette. Vi måtte selv kjenne forskjell på rett og galt, godt og vondt. Vi skulle handle ut fra vår egen samvittighet og vilje til å gjenkjenne og lytte til det gode. Vi ville bli oppfordret til å velge det gode, men det skulle ikke være noen form for tvang. Handlefrihet var med andre ord sentralt.

To av Guds mest fremstående og mest respekterte åndebarn meldte seg frivillig til å hjelpe til med å gjennomføre denne planen. Disse hadde stor tillitt blant "folket" (åndene) og var sett på som store forbilder og ledere. Den ene var Guds førstefødte, Jehova, den andres navn var Lucifer. Jehova ønsket å gjøre Faderens vilje og være lojal mot ham. Han ønsket dessuten å gjøre alt som Faderen ba ham om for å hjelpe de andre åndebarna (som meg og deg) til å komme tilbake til Faderen slik at vi kunne fortsette i evig fremgang - i stadig utvikling av fullkommen kjærlighet, intelligens og sann lykke. Jehovas holdning var derfor: "La din vilje skje - vi gjør dette på din måte, Fader, for jeg har fullt tillit til din plan".

Lucifer var i motsetning til Jehova mer opptatt av sin egen dyktighet, innflytelse og posisjon. Han sa derfor til Faderen at dersom han fikk ansvaret for å gjennomføre planen, da skulle han sørge for at hvert eneste åndebarn ville bli frelst, og at han skulle føre alle tilbake. Han satt som forutsetning at han da skulle motta Faderens ære og bli menneskenes overhode for alltid.

Faderen valgte Jehova til å være frelsesplanens gjennomfører, under ledelse av ham selv. Det var denne Jehova som når tiden var inne ble født på jorden som Jesus Kristus, der han gjennomførte en sentral del av sin oppgave, nemlig sonofferet for all verdens synd. Gjennom tro og tillit til tilgivelse og renselse gjennom Guds sønns offer ble det åpnet en vei for at vi kunne omgå den evige loven om at "intet urent kan komme inn i Guds rike". Til tross for våre feil og mangler, så kan vi på en ganske enkel måte bli kvitt de evige konsekvensene av våre feil. Ordet "ydmyket" er nok et viktig stikkord her. Jeg husker at min mor før hun ble medlem av kirken mislikte maset om at hun var en "synder", selv om hun hadde gudstroen. Hun følte seg ikke som et dårlig menneske som trengte å krype for noen for å bli godtatt. Nå som hun har fått forståelse for at dette ikke var poenget, så ser hun helt annerledes på tingene. Tilgivelse er frigjørende, ikke det motsatte.

Da Faderen kunngjorde sitt valg av Jehova til å gjennomføre planen, vakte dette stort sinne hos Lucifer. Han ble så skuffet og sint at han startet et opprør mot Jehova og Faderen. Det var mange som hadde sett opp til ham som en innflytelsesrik person og veileder, og han klarte han å få med seg hele 1/3 av alle åndebarna i denne førjordiske tilstand på sitt opprør. Det var altså snakk om milliarder av ånder. De markerte tydelig at de var uenige i det som skulle skje, og at de motsatte seg Faderens avgjørelse. Bibelen omtaler en krig i himmelen der en tredjedel av stjernene ble vist bort. Ingen av disse vil noensinne bli født på jorden. De meldte seg selv ut av Guds plan ved å motsette seg den utvalgte leder, Jesus Kristus. Vi vet ikke hvilken type krig det her dreide seg om, men at det ble stor disharmoni og et opprør i en ellers harmonisk verden virker klart.

Det står skrevet i Bibelen at Guds "morgenstjerner" jublet av fryd over frelsesplanen, og at de skulle bli født på jorden. Du og jeg visste at vi kunne få muligheten til å skape familier og oppleve og lære ting som vi aldri før hadde forestilt oss. Vi visste også at livet kunne innebære sykdom, tragedier og at det for den saks skyld kunne være over på et øyeblikk. Likevel var vi så begeistret for den muligheten vi ble presentert for at vi frivillig sa at dette vil vi være med på!, og vi "jublet av fryd", som det står skrevet (Jobs bok, 38:4-7).

Hvorfor er det viktig å kjenne til historien om det førjordiske liv? Vel, for det første så betyr det mye for meg å vite at jeg er her av en hensikt. Jeg vet også at jeg selv ønsket å komme her, og at jeg var begeistret for muligheten. Jeg vet også at jeg en gang valgte å følge Jehova (Jesus) og at jeg kommer fra hans nærvær.

Del 2 av denne artikkelen omhandler det viktige spørsmålet "HVORFOR ER VI HER PÅ JORDEN?". Klikk her for å lese del 2.


Ref: FHR (04.02.03)

Utskriftsvennlig versjon Klikk for en utskriftsvennlig versjon av artikkelen!Abort og det ufødte liv
Abort er et vanskelig spørsmål som opptar mange. Jesu Kristi Kirke har et standpunkt mot selvbestemt abort. Samtidig finnes det unntak fra regelen.


Guddommen
Hva lærer Jesu Kristi Kirke av SDH om guddommen. Hvilket forhold har vi til statskirkens lære om treenigheten? Er Faderen og Sønnen adskilte personer? Hva med den Hellige Ånd?


Prestedømmet
I Jesu Kristi Kirke snakkes det ofte om 'prestedømmets makt og myndighet'. Dette har avgjørende betydning for kirkens eksistens. Her finner du oversikt over alle de ulike prestedømsembeder med tilhørende oppgaver.


Adam og Eva
Jesu Kristi Kirke forkynner at Adam og Eva var de første av Guds åndebarn som ble født på jorden.


Du trenger kunnskap for å bli frelst
Hvor viktig er kunnskap? Trenger vi kunnskap, undervisning, forståelse og lærdom for å bli frelst i Guds rike?


Hva ble jorden skapt av? Er all materie evig? Er ånd materie?
"Den materie og de stoffer som denne jord ble dannet av", sa Eldste Orson Pratt, "er like evige som de stoffer som den strålende Herrens person består av".


Fullstendig omvendelse bringer lykke
Din lykke nå og for evig er betinget av din grad av omvendelse og den forvandling den forårsaker i deg. (En tale av Eldste Richard G. Scott i de tolv apostlers quorum).


Må vi leve ut våre lyster?
Vi har alle ulike handicap i mer eller mindre synlige former. De fleste fysiske eller psykiske handicap kan man lære seg å leve med på en imponerende måte. Dette gjelder også seksuelt avvikende følelser.


De 13 trosartiklene i Jesu Kristi Kirke
Kirkens trosartikler ble skrevet av profeten Joseph Smith i 1838 og gir en generell innføring i kirkens lære.


Sex før ekteskapet
Jesu Kristi Kirke har i motsetning til enkelte andre kristne trossamfunn ikke tilpasset seg verdens syn på seksualmoral. Gjennom kyskhetsloven har vi en god forståelse av hva skaperkraften er, og hvor viktig det er å ikke misbruke denne gaven.


Tiendeloven
Tiende er en gammel lov som vi kan lese om helt tilbake i gammeltestamentlig tid. Hva er det som får mange medlemmer av Jesu Kristi Kirke til å gi 10% av sine inntekter til kirken i en verden som er så opptatt av penger og verdens rikdom?


Frafallet og gjenopprettelsen av Jesu Kristi Kirke ble forutsagt
Det ble forutsagt i Bibelen at det skulle finne sted et frafall fra den sanne religion som Kristus forkynte. Opp gjennom historien har i tillegg store ledere uttalt at en slik gjenopprettelse måtte skje fordi sannheten ikke lenger fantes på jorden.


En apostels vitnesbyrd om Mormons bok
Når du leser Mormons bok, bør du konsentrere deg om hovedpersonen i boken ­ fra første til siste kapittel ­ Herren Jesus Kristus.


Hva sier Mormons Bok om tro og gjerninger?
Forholdet mellom tro og gjerninger står sentralt i all kristen lære. Fører en sann tro på Jesus Kristus til at menneskene gjør gode gjerninger, eller er det å bekjenne Jesus som sin frelser uten at troen bærer synlig frukt nok til å oppnå frelse?

Flere artikler

Hvorfor Mormons Bok?
Mormons Bok er en sluttsten i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Dersom boken er sann, da var Joseph Smith en sann Guds profet. Dersom Joseph Smith var en Guds profet, da er Jesu Kristi Kirke virkelig Herrens verk på jorden i de siste dager.


Bibelens syn på åpenbaring i vår tid
Hva mente egentlig apostelen Johannes da han i sin profetiske åpenbaring skrev en avsluttende advarsel om ikke å legge til eller trekke fra? Mente han at Gud aldri ville tale til oss igjen? Svaret er et entydig nei.


Særtrekk ved Jesu Kristi Kirke av SDH (mormonere)
Mange lurer på hva som skiller kirkens lære fra andre kristne trosretninger. Her finner du en oversikt over åtte viktige forskjeller og særtrekk i den såkalte "mormonkirken", samt linker til andre relevante artikler.


Handlefrihet - menneskets frihet til å velge sin egen vei
Alle mennesker er gitt frihet til å velge mellom godt og vondt. Den hellige Ånd er en veileder og trøster som hjelper oss til å skille mellom gode og dårlige valg når vår menneskelige visdom ikke strekker til.


Til døden skiller dere?
Ekteskapet kan vare evig. Du, din kjære og dine barn kan være sammen som en familie også etter dette liv. Denne vakre delen av frelsesplanen gjør familielivet og ekteskapet til sentrale deler av vår tro.


Flere alternativer enn 'himmel og helvete'
Det finnes ikke bare enten gode eller onde mennesker. Det vil være ulike grader av herlighet og frelse i det neste liv. Paulus sammenlignet oppstandelsen med glansen av solen, månen og stjernene. I Guds hus er det mange rom.


Hva er egentlig meningen med livet, del 2
Her finner du svar på det store spørsmålet "Hvorfor er vi her på jorden?".


Skriftsteder til trøst og veiledning
Bibelen og Mormons bok er fulle av vers og historier som gir både trøst, mening og veiledning i hverdagen. Her finner du et lite utvalg av undertegnedes favorittvers fra Mormons bok.


Bibelen og Mormons bok er begge Guds ord
Vi tror at Bibelen er Guds ord, og at dens mange skrifter tilsammen danner et sterkt vitne om Jesus Kristus, verdens Frelser. Vi tror også at Mormons Bok er Guds ord på lik linje med Bibelen.


Kyskhetsloven og bruk av skaperkraften


Hva betyr Jesus Kristus for oss?
Jesus Kristus og hans rolle som frelser er både det grunnleggende og det totalt sentrale i vår tro.


På den rette og smale sti
Noen lurer på hva som vil skje hvis man dør uten å ha hatt tid til å gjøre alt det man ønsket som en god kristen. Hvor mye kreves det egentlig av oss? Kan du bli frelst i Guds rike selv om du ikke er 'god nok'?


Mormons bok oppklarer misforståelser om Jesu Kristi forsoning og Adams fall
Det virker selvmotsigende at nettopp Jesu forsoning som er så viktig for vår frelse er den minst forståtte læren i den kristne verden. Misforståelsene, forvirringen og læremotsetningene omkring betydningen av Jesu forsoning og av Adams fall er enorme.


TIPS EN BEKJENT
om denne artikkelen!

Ditt navn:

Din e-post:

Mottakers navn:

Mottakers e-post:

Din kommentar:Dette er ikke Kirkens offisielle nettsted, men drives av aktive medlemmer av Kirken,
med samme mål og lære som Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.
Publiseringsløsning © WebBusiness AS 1999-2007