Frafallet og gjenopprettelsen av Jesu Kristi Kirke ble forutsagt

Det ble forutsagt i Bibelen at det skulle finne sted et frafall fra den sanne religion som Kristus forkynte. Opp gjennom historien har i tillegg store ledere uttalt at en slik gjenopprettelse måtte skje fordi sannheten ikke lenger fantes på jorden.


Kirken organiseres formelt i New York, 6. april 1830.
Det ble forutsagt i Bibelen at det skulle finne sted et frafall fra den sanne religion som Kristus forkynte, fra de ordinanser han utførte, og fra den kirke han organiserte. Mange av historiens store, kristne reformatorer bekrefter at sannheten således gikk tapt. Mange av dem forsøkte å rette seg etter Den hellige skrift, mens andre så frem til at alle ting skulle bli gjenopprettet slik Peter hadde profetert om. (Se Ap.gj. 3:21)

Profeti om et frafall: APOSTELEN PAULUS
"...at I ikke så snart må la eder drive fra vett og sans eller la eder skremme, hverken ved nogen ånd eller ved nogen tale eller ved noget brev; likesom det skulde være fra oss, som om Herrens dag stod for døren. La ingen dåre eder på nogen måte! For først må frafallet komme..."


Kristendommen eksisterer ikke lenger: MARTIN LUTHER
(Tysk religiøs reformator, 1483-1546)
"Det eneste jeg har forsøkt å gjøre, er å reformere Kirken i overenstemmelse med Den hellige skrift. De åndelige krefter er ikke bare blitt forkvaklet av synd, men er blitt totalt ødelagt, slik at de nu ikke rommer annet enn fordervet resonnement og en vilje som er en fiende og motstander av Gud. Jeg sier ganske enkelt at kristendommen ikke eksisterer lenger blant dem som skulle ha bevart den."


Den hellige ånds gaver finnes ikke lenger: JOHN WESLEY
(Engelsk evangelist og grunnlegger av metodismen, 1703-1791)
"Det later ikke til at Den hellige ånds usedvanlige gaver var vanlige i Kirken i mer enn to eller tre hundre år. Vi hører sjelden om dem efter den skjebnesvangre periode da keiser Konstantin begynte å kalle seg en kristen... Fra denne tid av forsvant de nesten fullstendig... De kristne hadde ikke mer av Kristi ånd enn de andre hedninger... Den egentlige årsak til at Den hellige ånds usedvanlige gaver ikke lenger fantes i den kristne kirke, var at de kristne ble hedninger igjen, og at det bare ble en død form tilbake."


I påvente av nye apostler: ROGER WILLIAMS
(Engelsk misjonær, 1796-1839)
"Det finnes ingen riktig innstiftet kirke på jorden, heller ingen person som er skikket til å forrette i kirkelige ordinanser, og det kan det heller ikke bli før Kirkens store overhode sender nye apostler; og det er deres komme jeg venter på."


Ser en gjenopprettelse av kristendommen: THOMAS JEFFERSON
(USAs 3. president, forfatter av Uavhengighetserklæringen, 1743-1826)
"De religiøse ledere har forvrengt og fordreid Jesu læresetninger, innhyllet dem i mystikk, fantasi og løgn, og har fortegnet dem til de grader at fornuftige, tenkende mennesker blir sjokkert... Jeg ser med glede frem til at den opprinnelige kristendom skal bli gjenopprettet, men i mellomtiden må jeg overlate til yngre mennesker å stå frem og hugge av de falske grener som er blitt innpodet i kristendommen av middelalderens og nyere tids mytologer."


Alle ting skal gjenopprettes: APOSTELEN PETER
"Og han kan sende den for eder utkårede Messias, Jesus, som himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av."

--- ---

En profet gjengir Jesu Kristi evangelium i våre dager
I en stille lund i den øvre del av staten New York, ba den fjorten år gamle Joseph Smith i 1820 om veiledning slik at han kunne velge hvilken kirke han skulle slutte seg til. Hans bønn ble besvart ved at to himmelske personer besøkte ham. Den ene talte til ham og sa, idet han pekte på den andre: "Dette er min elskede sønn. Hør ham!"

Til hans forbauselse, fortalte Sønnen den unge Joseph at han ikke skulle slutte seg til noen av de eksisterende kirker, men at han skulle hjelpe til med å gjengi Jesu Kristi sanne evangelium i disse siste dager. Medlemmer av den kirke han senere skulle organisere etter direkte befaling fra Herren - Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige - vitner om at disse guddommelige besøk til Joseph Smith og andre profeter har medført at "alt er blitt gjenopprettet", slik som apostelen Peter forutsa. Jesu Kristi Kirke gir følgende budskap til verden: at Gud lever, at Jesus er Kristus, at hans Kirke nå er fullstendig gjenopprettet her på jorden - og at den er nøyaktig slik som den var i gammel tid.

Vil du vite mer?
Ta gjerne uforpliktende kontakt via vårt kontaktskjema!


Dette er min elskede sønn. Hør ham!


Ref: FHR / hefte (23.11.01)


Mormonere vitner om Jesus
www.SisteDagersHellige.no