Guddommen
Hva lærer Jesu Kristi Kirke av SDH om guddommen. Hvilket forhold har vi til statskirkens lære om treenigheten? Er Faderen og Sønnen adskilte personer? Hva med den Hellige Ånd?


Inspirert av beretningene i Mat. 3:16 og Ap.gj. 2:2-4
Medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige tror at Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd er tre adskilte personer, men at de er ett i mål og mening. Begrep som "èn Gud" og "ett" brukes likevel, men innebærer altså likevel ikke at de tre er èn og samme Gud. De er tre adskilte deler av en nøye sammensveiset Guddom.

Skriften sier en del om dette, blant annet er det mye materiale å bygge på fra Jesu egne ord i Bibelen. Som eksempel kan nevnes Jesu bønn for apostlene i Getsemane hage. Dette gir oss god innsikt i den bibelske omtalen av at Faderen og Sønnen er "ett". Det betyr ikke at de er en og samme person, men at de er er ett i henhold til vilje, mål, kjærlighet og mening. Jesus ber til Faderen om at hans apostler må bli ett på samme måte som han og Faderen er ett. Med dette mente han at de skulle stå sammen som en enhet i tro og vilje. Her er et par sitater fra Johannes kap. 17:
"Jeg ber at de alle må være ett, likesom du, Far, er i meg og jeg i deg." og "Jeg har gitt dem den herlighet du har gitt meg, for at de skal være ett, likesom vi er ett." (vers 21-22)

Her er et annet skriftsted som beskriver Jesu rolle før og etter jordelivet:
"Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden." (Hebr. 1:2)

Ved å be til Faderen i en svært vanskelig stund viser Jesus tydelig at de er adskilte personer. På korset opplevde han for første gang i sitt jordiske liv den fryktelige stunden der den vante nærheten han alltid følte til Faderen på jorden ble tatt bort, og han uttaler i redsel: "Min Gud, hvorfor har du forlatt meg".

Vi tror videre at Jesus Kristus var det gamle testamentets Jehova, Israels Gud. Faderen har gitt ham all makt i himmelen og på jorden. Før jordens skapelse ble han utvalgt av Faderen til å være skaper, frelser og dommer. Dermed kan man med rette si at Gud kom til jorden som menneske. Han er Guds enbårne sønn og handler på vegne av Faderen som skaper, frelser og dommer.

Det er en del forvirrende begreper omkring guddommen, noe som blant annet har ført til store forskjeller i kristnes oppfatning. Som eksempel kan det nevnes læren om treenigheten, som altså Jesu Kristi Kirke tar avstand fra. Ting kan bli ekstra forvirrende dersom man ikke har klart for seg hvilken rolle Jesus hadde før han ble født på jorden. Han var "Israels Gud" som vi leser om i det gamle testamentet, men han handlet på vegne av Faderen. Som skaper av jorden kan han på en måte kalles "Fader", uten at han dermed må forveksles med selve "Faderen".

Den Hellige Ånd har en viktig rolle for å veilede og inspirere menneskene til å gjøre og velge det gode, og er en egen person. Den kristne verden (inkludert JKK av SDH) bruker uttrykk som "Guds Ånd" om den Hellige Ånd. Dette kan virke forvirrende, ettersom dette kan oppfattes som omtale av Faderens ånd. Dette har nok sitt utgangspunkt i at de tre virkelig ER "ett", og at Guds vilje og kjærlighet kommer til uttrykk gjennom den Hellige Ånds virke, slik at Faderens ånd og den Hellige Ånd uttrykker samme godhet og har samme de samme gode hensikter. Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds fullkomne samarbeid gjør at begrepene lett kan flyte litt over i hverandre i dagligtalen når man snakker om deres virke.

Betydningen av å kjenne Guds natur og forholdet mellom Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, kommer til uttrykk i Jesu egen definisjon av grunnlaget for frelse:
"Og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus." (Joh. 17:3)
For å lese kirkens offisielle uttalelser om Guds natur og medlemmene av Guddommen, anbefaler jeg et besøk på denne siden: www.mormon.org/learn/0,8672,791-20,00.html

Ref: FHR (27.05.03)


Mormonere vitner om Jesus
www.SisteDagersHellige.no