Abort og det ufødte liv

Abort er et vanskelig spørsmål som opptar mange. Jesu Kristi Kirke har et standpunkt mot selvbestemt abort. Samtidig finnes det unntak fra regelen.

Jesu Kristi Kirke har et klart standpunkt mot fri abort. Det ufødte liv er et virkelig barn som ikke bør fjernes bare fordi det ikke har kommet ut av mors liv enda. Samtidig åpner kirken for abort som mulighet i tilfeller der svangerskapet er en følge av voldtekt eller incest, eller der det er fare for morens liv. Man er altså åpen for at det kan utføres abort i tilfeller der de psykiske eller fysiske konsekvensene av svangerskapet er åpenbart overveldende for moren.

Kirkens syn på abort er i stor grad sammenfallende med mange andre kristne trossamfunns holdning: Selvbestemt abort er en prevensjonsmetode med ettervirkende kraft, noe som kan kalles en lovliggjort måte å avlive et ufødt og uønsket barn på. Disse små skulle heller hatt samfunnets beskyttelse. Samtidig er man også opptatt av å hjelpe den gravide kvinnen til å forstå hvilke samvittighetskvaler en unødvendig abort kan gi henne i fremtiden. I vårt samfunn legges det til rette for abort, uten krav om moralsk eller medisinsk begrunnelse. Unødvendige abortinngrep medfører at mange kvinner (og deres menn) angrer og lider moralske kvaler i ettertid. Vi har medfølelse for dem som har tatt et slikt valg fordi de på ulike måter ble påvirket til å tro at det var en akseptabel handling, men som i ettertid sliter følelsesmessig. Det kan være vanskelig å forholde seg til de tanker som dukker opp når man f.eks. ser glade barn på samme alder som det ens eget barn skulle ha vært.

Jesu Kristi Kirkes holdning til abort gjenspeiles også i synet på familien. Ekteskap og familier kan vare evig, altså også etter at den jordiske død skiller oss midlertidig. Dette er dessverre et syn som teologisk fornektes av andre kristne kirkesamfunn. Hvis vi ser på Jesu Kristi Kirke under ett, har familier som er medlem av kirken gjerne flere barn enn gjennomsnittsnordmannen, selv om dette ikke er noen selvfølge. Familien kalles av Jesu Kristi Kirke for "den viktigste organisasjon på jorden".

Vi tror at ethvert menneske som blir født på jorden er et Guds barn, og at alle mennesker har levd som Guds åndebarn i en førjordisk tilværelse før vi kom til jorden. Der hadde vi våre personligheter og levde i en meningfylt tilværelse. På et tidspunkt ble vi presentert for Guds plan om jordens skapelse og den videre plan for vår fremtid. Alle som fødes på jorden valgte selv å komme her på godt og vondt, for å lære og få erfaringer som ville være nyttige og avgjørende for vår evige utvikling og fremtid.

De av oss som fødes i samme familie, har mulighet til å leve sammen også i evigheten, både når det gjelder ektefeller og barn. Sett i den store sammenheng, hører familier sammen også utover kjernefamilien (foreldre og barn), og i den ytterste konsekvens, hele menneskeheten. Synet på abort blir derfor også sett i dette perspektivet, der ethvert ufødt barn som forhindres født, kan sies å bli forsøkt fratatt eller utsatt muligheten til det liv på jorden som det har et gudgitt krav på.

Hvorfor velger noen abort?
Det foretas mellom 14.000 og 16.000 aborter i Norge hvert år. I følge Helsevernetaten i Oslo kommune, er det blant de yngste jentene for hele landet nesten dobbelt så mange aborter som fødsler per 1000 jenter 15-19 år. I Oslo er det fem ganger så mange aborter som fødsler i denne alderen. Blant 20-24-åringer er det for hele landet over dobbelt så mange fødsler som aborter, mens det i Oslo er omtrent like mange aborter som fødsler i denne aldersgruppen. En undersøkelse fra Alan Guttmacher Institute i USA viser at de som velger å fjerne sitt ufødte barn oppgir følgende begrunnelser:

1% - incest eller voldtekt
1% - misdannelser hos babyen
4% - legen sa at deres helse ville forverres pga. svangerskapet
50% - ønsket ikke å være alenemor eller hadde problemer med faren
66% - økonomiske årsaker
75% - det passet dårlig med et barn akkurat nå

Vi oppfordrer først og fremst enkeltmennesker, men også samfunnsledere, til å revurdere det moralske aspekt ved å støtte fjerning av ufødte barn.


Ref: FHR (18.05.05)


Mormonere vitner om Jesus
www.SisteDagersHellige.no